Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

TEMP000058  Specialefokuseret kursus og eksamen i psykiatri: sexologi (2015-ordningen - fra efteråret 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Medical Specialty Focused Course and Exam in Psychiatry: Sexology

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Varighed1 semester
Placering
Efterår og Forår
Kurset udbydes i rul 2.
Skemagruppe
.
KursuskapacitetForbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. to studerende pr. semester.
StudienævnStudienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusansvarlige
 • Annamaria Giovanna Elena Giraldi (17-637070636f63746b6330696b74636e666b427467696b71706a30666d)
 • Ellids Mellerup Kristensen (17-676e6e6b6675306d746b75766770756770427467696b71706a30666d)
Gemt den 24-03-2017
Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til det psykiatriske speciale klinisk sexologi, så den studerende opnår kompetencemål i diagnostik, udredning og behandling af seksuelle dysfunktioner svarende til niveauet for en introduktionsstilling, samt introduceres områderne kønsidentitetsforstyrrelser og behandling af seksualkrænkere. Den studerende vil på kurset deltage i afdelingens kliniske arbejde og konferencer. Undervisningen inkluderer state of the art udredning og diagnosticering af seksuelle dysfunktioner, psykopatologi, og behandling. Den studerende vil i kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset vil, ud over kendskabet til det specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • Sammenfatte diagnostik af almindelige seksuelle dysfunktioner.
  • Sammenfatte samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorers indflydelse på udvikling af seksuelle dysfunktioner.
  • Beskrive behandling og profylakse af de almindeligste seksuelle dysfunktioner, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
  • Forklare de grundlæggende kriterier for kønsidentitetsforstyrrelse samt udredning og behandling af disse.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.
 • Agere professionelt.
 • Optage en sexologisk anamnese på en almen sexologisk patient under hensyntagen til den enkelte patients situation.
 • Fremlægge journalen på klinisk konference og komme med forslag til tentative diagnoser og mulige behandlinger.
 • Udarbejde forslag til differentiale diagnostiske overvejelser, samt diskutere indflydelse af biologiske, psykologiske og sociale faktorer for den enkelte patients problemstilling.
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.
   

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Undervisningsform
Ophold på ambulant afsnit og vejledningstimer med klinisk lektor/professor og personale på afdelingen.
Deltagelse i journal club og intern undervisning.
Deltagelse i tværfaglige konferencer.
Feedbackform
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Formelle krav
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Bemærkninger
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i specialefokuseret kursus i psykiatri: sexologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet

Kurset afholdes på Rigshospitalet.

Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1,5 timer
Praktisk mundtlig prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af almindelige seksuelle dysfunktioner
  • Sammenfatte samspil mellem bio-psyko-social faktorers indflydelse på udvikling af seksuelle dysfunktioner
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste seksuelle dysfunktioner, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
  • Forklare de grundlæggende kriterier for kønsidentitetsforstyrrelse samt udredning og behandling af disse 

Færdigheder

 • Foretage en forvisitation og udfærdige forvisitationsjournal på patient henvist med en almen sexologisk problemstilling
 • Fremlægge forvisitationsjournal
 • Komme med oplæg til diagnose og behandlingsforslag
 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt ved fremlæggelse af problemstillingen

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Klinik222
Eksamensforberedelse24
Eksamen1,5
I alt 247,5
Gemt den 24-03-2017