NBIA06065U  Danmarks fauna - Hvirveldyr (DanFauna)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Danish Fauna - Vertebrates (DanFauna)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i biologi
Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til den danske hvirveldyrfaunas diversitet (fisk, padder, krybdyr, pattedyr og fugle). Der lægges primært vægt på artskendskab og arternes biologi.

På kurset får den studerende et indblik i den danske hvirveldyrfaunas diversitet. Den studerende vil tilegne sig viden om den danske dyreverdens forhistorie, et stort udvalg af danske hvirveldyrs biologi, metoder til dataindsamling, faunastrukturen for den pågældende dyregruppe, samt kunne identificere dem (gennem introduktion i brugen af identifikationsnøgler til dyregrupperne). En række temaforelæsninger vil uddybe emner på tværs af dyregrupperne (Eksempler: overvintring, DNA i hvirveldyrforskning, mærkning af hvirveldyr m. m. ).

Målbeskrivelser
Kompetencer
Forklare og perspektivere bestemmelse og general biologi hos danske hvirveldyrarter

Færdigheder
Bestemme alle danske hvirveldyr til art ved brug af diverse identifikationsnøgler og felthåndbøger.

Viden

General biologi (f.eks habitatvalg, livs-/års-/yngle-cyclus og fødevalg) og udbredelse i Danmark for et udvalg af fersk/saltvandsfisk, alle padder/krybdyr, de fleste pattedyr, samt udvalgte fugle.
Indsamlings- og forskningsmetoder, der anvendes inden for hvirveldyrforskning.
Grove træk af Danmarks forhistoriske hvirveldyrverden, samt de aktuelle tidszoner og naturtyper.
Hvirveldyrenes overordnede systematik og de i kurset gennemgåede danske hvirveldyrs placering deri.
Atlas over danske ferskvandsfisk (red. Carl & Møller, SNM 2012), Havfisk og fiskeri (Muus og Nielsen, Gyldendal 2006), Nordens padder og krybdyr (Fog, GAD/Gyldendal 2001), Dansk Pattedyratlas (Gyldendal 2007), Fugle i felten (Svensson 2012, Lindhardt og Ringhoff) og Politikens store fuglebog (Dybbro 2008; dækker fuglenes biologi).
Kurset består af forelæsninger og en række praktiske øvelser i identifikation og artskendskab på baggrund af friskt materiale, samt præparater fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger og Biologisk Instituts studiesamling. Obligatoriske feltekskursioner (fugletur, fiskeri ferskvand, dyrehaven). Planerne for disse oplyses ved kursusstart.
Afleveringsopgaver under kurset.
Der vil blive afkrævet positiv tilbagemelding samt oversigt over andre kurser den studerende følger i blokken kort inden kursusstart.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøven er med forberedelse (20 min).
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 116
 • I alt
 • 206