Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIA04047U  Biodiversitet (Biodiv) Årgang 2013/2014

Engelsk titel
Biodiversity (Biodiv)

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kursuskapacitet65 studerende
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for Biologi og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
 • Kaj Sand-Jensen (11-70786673696f6a73786a7345676e7433707a336970)
Undervisere
Dean Jacobsen, Carsten Rahbek, Hans Henrik Bruun m.fl.
Gemt den 19-08-2015
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold
Biodiversitet bliver præsenteret som en økologisk fagdisciplin, der omhandler mønstre for arternes antal, hyppighed og fordeling over tidslige, rumlige og miljømæssige skalaer. Der opstilles og testes forklaringer på disse mønstre. Biodiversitet behandler også processerne bag arternes opståen, spredning og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng. Biodiversitet anskues som økosystemers biologiske indhold, og det belyses hvorledes økosystemernes funktion, modstand, regenereringsevne og artsudskiftning ved forstyrrelse hænger sammen med biodiversiteten. Biodiversitet anvender numeriske og grafiske metoder til at beskrive mønstre og teste forklaringshypoteser. Der inddrages mekanismer fra økofysiologi, evolutionslære, populationsbiologi, samfundsøkologi og historisk biografi til forklaring af mønstrene.
Målbeskrivelser
Viden:
 • Viden og teoretisk forståelse for mekanismerne bag arters opståen, udvikling og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng over årmillioner.
 • Viden og teoretisk forståelse for de mønstre og mekanismer, der regulerer arternes antal og dominans i miljøet.
 • Viden om biodiversitetens betydning for økosystemernes stabilitet, modstandsdygtighed og for den service de kan yde til mennesket såvel økonomisk, kulturelt som rekreativt.
 • Viden om biodiversitetens betydning i samfundet og for den måde, den indgår i naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme.
 • Viden om, hvorledes menneskets aktivitet påvirker biodiversiteten globalt, i Europa og i Danmark via befolkningstallet, landbrugsdriften, industriel aktivitet og vandhusholdningen.
 • Viden om hvorledes globale opvarmning og spredning af arter kan forventes at påvirke den nationale og internationale biodiversitet.


Færdigheder:
 • Studenten skal stifte bekendtskab med praktiske metoder til prøvetagning mhp. at bestemme biodiversiteten
 • Studenten skal erhverve sig færdigheder i at kunne beregne en række centrale talmæssige mål for biodiversitet såsom artstal, dominans, evenness i enkelt områder og similaritet i artssammensætning og hyppighed mellem en række områder.
 • Studenten skal anvende statistiske teknikker, der kan teste i hvilket omfang forskelle i biodiversitet og similaritet mellem forskelle områder kan forklares med historiske påvirkninger og udviklinger eller forskelle i miljøparametre (lys, næring, pH mv.).
 • Studenten skal kunne vurdere primærdata og publikationer om biodiversitet på et professionelt biologisk grundlag.
 • Studenten skal kunne inddrage biodiversiteten i en praktisk forvaltningsramme og forstå de økonomiske og politiske argumenter, der også indgår.
 • Studenten skal kunne kombinere biodiversitetsmål med værdiladede parametre om etik og æstetik.


Kompetencer:
 • Studenten skal opnå kompetence til at inddrage biodiversitet i samlede naturplaner, forvaltningsplaner og byplaner i internationalt, statsligt og lokalt regi i samarbejde med andre faggrupper.
 • Studenten skal opnå kompetence i at inddrage biodiversitet i formidling til borgere og professionelle fagudøvere.
 • Studenten skal opnå kompetence i at kunne vurdere fremgang og tilbagegang for biodiversitet i forhold til den almene samfundsudvikling og dens forskellige elementer.
Undervisningsmateriale
Se Absalon.
Undervisningsform
Undervisningen foregår over 7 uger og består af forelæsninger, obligatoriske øvelser og et mindre skriftligt essay projekt. Frivillig weekendekskursion til Sverige.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der stilles tre typer opgaver:
a. En multiple choice opgave med flere delspørgsmål med 4 mulige svar per delspørgsmål (vægter 35% af karakteren),
b. Beregningsopgave med flere delspørgsmål (vægter 40% af karakteren), og
c. Essay-opgave hvor der typisk kan vælges mellem to emner (vægter 25% af karakteren).
Krav til indstilling til eksamenDet er et krav for at deltage i eksamen at kursets 3-5 øvelsesrapporter og ene essay projekt er godkendt senest en uge før starten af eksamen.
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Den studerende skal dokumentere bredt kendskab til begrebsapparat og generelle mønstre og processer inden for biodiversitet. For at opnå karakteren 12 skal mindst 90% af spørgsmålene besvares korrekt.
 • Den studerende skal dokumentere evne til at identificere biodiversitetsdata, opstille, vurdere og anvende modeller (numeriske eller grafiske), sammenligne disse data og modeller med modeller med publiceret materiale, benytte flere operatorer på samme materiale, samt fremkomme med fortolkninger på et fagligt grundlag. For at opnå karakteren 12 skal alle elementer indgå. De involverede beregninger være udført korrekt, fortolkningerne skal være holdbare og sat i relation til gængse teoridannelser inden for disciplinen.
 • Den studerende skal dokumentere evne til at bringe biodiversitetsbegreber ind i en aktuel forvaltning eller debatsammenhæng. For at opnå karakteren 12 skal besvarelsen have karakter af en gennemtænkt vurdering, der er overbevisende i kraft af at være udtømmende eller med uigendrivelige argumenter. Der lægges vægt på, at den studerende i essayet forholder sig kritisk såvel til biodiversitetsdelen som til de øvre elementer i forvaltningen eller debatten.
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger32
Ekskursioner48
Projektarbejde12
Eksamen4
Forberedelse89
Teoretiske øvelser15
Vejledning6
I alt206
Gemt den 19-08-2015