TTEANTVBAU  AFLYST - BA Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Soteriologi: Tolkninger af Jesu død

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELLED - Soteriology: Interpretations of Jesus’ Death

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Jesu død ved korset (samt hans opstandelse) er afgørende for den kristne trosbekendelse. Men der findes langt flere end kun én tolkning af denne grusomme hændelse i den tidligste kristne litteratur.

Dette kursus vil tage afsat i både jødiske (fx Es 53, Passah- og martyrer tradition) og græsk-romerske forudsætninger (f.eks. hellenistisk venskabs etik; exempla virtutis) for tolkningen af Jesu død. På dette grundlag vil vi gennemgå centrale tekster af Det Nye Testamente (fra bl.a. Evangelierne, Paulusbrevene, Hebræerbrevet, Johannes’ Åbenbaring) og den tidlige Kristendom på græsk for at analysere, hvordan i de enkelte skrifter Jesu død tolkes i lyset af deres forskellige teologiske og retoriske anliggender samt sociokulturelle kontekster.

Der findes fx såvel soteriologiske (Jesus død som sonoffer) som parænetiske tolkninger (Jesu død som eksempel). Hertil skal der både appliceres traditionskritiske (diakrone) og synkrone tilgange. Endelig skal der også inddrages de forskellige teksters receptionshistorie.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes,

• at den studerende opnår grundlæggende viden om de forskellige tolkninger af Jesu død, der findes i Det Nye Testamente og i tidlig kristendom,

• at den studerende opnår færdigheder i metodisk reflekteret og kritisk analyse og diskussion af de relevante primær- og sekundærtekster,

• at den studerende opnår kompetencer til klart og sammenhængende at formidle de opnåede indsigter.

Se studieordningen
Kurset består af en gennemgang af grundstoffet og undervisningsformen vil veksle mellem (kortere) forelæsninger, præsentation af problemstillinger, kollokvier og ekskursioner samt feedback, omfattende de studerendes egne fremlæggelser og underviserens kollektive og individuelle respons.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

 

 

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56