Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

SMEA15022E  Eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Exam in Internal Medicine, Surgery, Pathology, Anaesthesia and Patient Safety

Kursusinformation

SprogDansk
Point5 ECTS
NiveauKandidat
Placering
Efterår og Forår
StudienævnStudienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusansvarlig
 • Anders Troelsen (15-6d7a70717e7f3a807e7b71787f717a4c7e7173757b7a743a7077)
Eksamensansvarlig
Gemt den 25-04-2017
Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Bemærkninger
Ved eksamen evalueres kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi samt kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer angives under kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi og kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet

Kurset udbydes ikke til eksterne studerende.

Eksamen
Point5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med baggrund i en sygehistorie og oplysninger om kliniske fund kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator, som professionel:

Viden

 • Redegøre for relevant undersøgelsesplan og foreliggende undersøgelsesresultater ved almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Redegøre for de pato-anatomiske og -fysiologiske mekanismer ved almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Redegøre for en relevant behandlingsplan, herunder diskutere virkningsmekanismer og bivirkninger ved behandlingen ved almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Redegøre for epidemiologi, ætiologi, naturhistorie, forebyggelse og prognose ved de almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Beskrive de almindeligste medicinske eller kirurgiske procedurer samt redegøre for indikationer og kontraindikationer
 • Redegøre for utensilier anvendt til de almindelige medicinske og kirurgiske procedurer
 • Redegøre for de hyppigste komplikationer til de almindelige medicinske og kirurgiske procedurer samt deres forebyggelse og behandling
 • Redegøre for anæstesiologiens arbejdsområder (anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling samt præhospital behandling)
 • Redegøre for normale værdier for blodtryk, puls, arteriel iltmætning og koncentration af carbon dioxid i udåndingsluft
 • Redegøre for sædvanlige medikamina til generel anæstesi: intravenøse sovemidler, inhalationsanæstetika, intravenøse opioider samt neuromuskulært blokerende midler
 • Beskrive perioperative komplikationer som f.eks. hypotension, hypoksæmi og på basalt niveau beskrive behandlingen af disse
 • Redegøre for observation af patienter under anæstesi og i opvågningsfasen
 • Redegøre for fremgangsmåden ved anlæggelse af spinal-, epidural- og perifer nerveblokade, indikationer og komplikationer
 • Redegøre for, hvordan frie luftveje sikres og angive indikationer for brug af larynxmaske samt trakeal intubation.
 • Redegøre for perioperativ væskebehandling, inklusive indikation for blodtransfusion
 • Redegøre for principper for basal behandling af respiratorisk og cirkulatorisk svigt
 • Redegøre for basale principper i et væskeregnskab og kunne lægge et væskeskema
 • Redegøre for behandling af hypovolæmi, hypokaliæmi og hyperkaliæmi
 • Redegøre for basale principper i akut smertebehandling
 • Redegøre for principperne i en plan for postoperativ smertebehandling til ASA 1-2 patienter
 • Tolke arteriepunktur
 • Redegøre for ASA klassifikation, fasteregler samt patientinformation om anæstesiforløb, risiko og mulige komplikationer
 • Redegøre for kriterier for visitation til intensiv afdeling
 • Redegøre for begreberne patientsikkerhed og utilsigtet hændelse samt formålet med patientsikkerhedsarbejde
 • Redegøre for patienten og sundhedsprofessionelles ansvar og rettigheder ved utilsigtede hændelser
 • Beskrive typer af utilsigtede hændelser samt hvordan disse kan forebygges/risikoen kan reduceres
  Beskrive analyseprincipper for at undersøge utilsigtede hændelser
 • Redegøre for principper for personlig og psykologisk håndtering af utilsigtede hændelser
 • Redegøre for begrebet den menneskelige faktor, og hvordan arbejdsstedet skal indrettes og organiseres for at minimere risiko for og betydning af fejl.
 • Beskrive hvordan kvalitet kan defineres, og herunder beskrive forskellige dimensioner og aspekter ved kvalitet
 • Beskrive kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling (Jurans trilogi)
 • Redegøre for forbedringsmodel inklusiv PDSA-cirklen
 • Beskrive principperne for en kvalitetsudviklingsproces (prioritering af forbedringstiltag),  forbedringsvidenskab samt måling af kvalitet(herunder indikatorer og analyse af data i forbindelse med forbedringsarbejde/​statistisk proceskontrol).
 • Redegøre for væsentlige elementer i en elektronisk patientjournal
 • Beskrive, hvordan sundhedsdata udveksles og tilgås i den danske sundhedssektor.
 • Diskutere, hvilke forhold der har betydning for udviklingen af effektive sundheds-IT-løsninger.
 • Redegøre for de hyppigst anvendte kliniske beslutningsstøtteværktøjer (fx instrukser, guidelines og nationale kliniske retningslinjer).
   

Færdigheder

 • Analysere den intern medicinske problemstilling eller kirurgiske problemstilling
 • Diskutere, vurdere og beslutte relevante diagnoser og differentialdiagnoser ved almindelige medicinske og kirurgiske problemstillinger
 • Vurdere og tolke mikrobiologiske, patologiske, billeddiagnostiske og andre parakliniske svar ved almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske tilstande
 • Diskutere metoder til at sikre god patientsikkerhed og forebygge utilsigtede hændelser
 • Reflektere over betydningen af sundhedsinformatik med udgangspunkt i kursets læringsmål.

Kompetencer

 • Kunne reflektere over anvendelsen af sundhedsinformatik.

 

 

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Eksamen6
I alt6
Gemt den 25-04-2017