SFOA09076E  Individuelt studieforløb

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Individual Study Programme

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Formålet med det individuelle studieforløb er, at den studerende i en skriftlig opgave behandler en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling.

Individuelt studieforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende. Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

1

7,5

15

4

2

7,5

22

5

3

7,5

30

5

 

Vejledningsnormen dækker over vejleders forberedelse og møde(r) mellem studerende og vejleder samt bedømmelse og eksamination.

Pensum: Min. antal sider aftales individuelt med vejleder.

Målbeskrivelser

Formålet med det individuelle studieforløb er, at den studerende i en skriftlig opgave behandler en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling.

Efter endt forløb skal den studerende kunne:

Viden:

 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori;
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater;
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven;

 

Færdigheder:

 • udarbejde en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig  problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;

 

Kompetencer:

 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til skriftlig akademisk fremstilling.
Individuelt studieforløb skal godkendes af Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab
Kun vejledning
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Forløbets varighed
Skriftlig projektopgave
Krav til indstilling til eksamen

Individuelt studieforløb skal godkendes af Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Eksamensperiode

Obs. Frem til 24. december 2017 aftales aflevering af projektopgave individuelt med vejleder.

For studieforløb som afsluttes fra 25. december 2017 og frem henvises til eksamensdatoerne i eksamensplanen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori;
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater;
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i opgaven;

 

Færdigheder:

 • udarbejde en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig  problemstilling;
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur;

 

Kompetencer:

 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion;
 • dokumentere evnen til skriftlig akademisk fremstilling.
 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 4
 • Projektarbejde
 • 189
 • I alt
 • 193