Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NPLB17002U  Generel mikrobiologi Årgang 2017/2018

Engelsk titel
General Microbiology

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
KursuskapacitetIngen begrænsning
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusansvarlig
  • Niels O. G. Jørgensen (4-7f80787b51817d767f3f7c863f757c)
Undervisere
Ole Nybroe
Mette Nicolaisen
David Collinge
Birgit Jensen
Thomas G. Roitsch
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi - bioteknologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

Kurset vil give de studerende kendskab til prokaryote og eukaryote mikroorganismers opbygning og cellestrukturer, og til de vigtigste mikrobielle stofskifteprocesser. Kurset giver endvidere en indføring i mikrobiel evolution og diversitet, samt principperne bag taksonomisk inddeling af mikroorganismer. Kurset præsenterer mikroorganismers vækst- og overlevelsesstrategier, og giver en forståelse af, hvordan mikroorganismers vækst kan hæmmes med fysiske og kemiske metoder. Antibiotiske stoffers virkningsmekanismer bliver gennemgået og relateret til de faktorer, der fører til udvikling af resistens. Betydningen af mobile DNA elementer samt bakteriofager, og de mekanismer, der ligger til grund for deres spredning blandt mikroorganismer, vil blive gennemgået. Endelig gennemgås udvalgte bakterie og svampegruppers karakteristika, samt deres betydning i naturlige eller menneskeskabte systemer.

 

Under øvelsesdelen indøves følgende:

- sterile arbejdsmetoder;

- mikroskopering af bakterier og svampe til karakterisering af morfologi og cellestrukturer;

- isolering, rendyrkning og overordnet klassifikation ved hjælp af klassiske og molekylære metoder;

- undersøgelse af vækst samt kontrol af vækst ved hjælp af antibiotika og desinfektionsmidler;

- påvisning af horisontal overførsel af gener

- påvisning af bakteriofager

- påvisning af ekstracellulær enzymproduktion hos svampe

 

Specielt for studerende på Biologi-Bioteknologi-uddannelsen:

De studerende får en indføring i mikrobiel genomics. Kurset vil desuden give kendskab til udvalgte bioteknologiske anvendelser af bakterier og svampe, samt introducere vigtige interaktioner mellem mikroorganismer og planter eller dyr.

 

Specielt for studerende på Husdyrvidenskabs-uddannelsen:

De studerende får kendskab til tarm-mikrobiomets betydning for omsætningen i fordøjelsessystemet hos drøvtyggere og én-mavede dyr, dets betydning for dyrs sundhed, samt til betydningen af probiotiske bakterier. Ligeledes vil betydningen af mikroorganismer i foder samt i affald fra husdyrproduktionen blive inddraget.

 

Målbeskrivelser

Kursets formål er at give de studerende et bredt kendskab til bakteriers og svampes forekomst og aktivitet i naturlige og menneskeskabte miljøer, samt i dyrs fordøjelsessystemer. Ved hjælp af nye og klassiske metoder bliver vigtige grupper af bakterier og svampe karakteriseret med hensyn til morfologi, taksonomi, vækst, livsformer og stofskifteprocesser. De studerende introduceres til anvendelse af mikroorganismer inden for fødevare- og plantebioteknologi og får kendskab til vigtige principper bag betydningen af mikroorganismer for dyrs fordøjelse, samt for nedbrydning af medicin og miljøfremmede stoffer i tarmsystemet. Mikroorganismernes forekomst og anvendelse relateres til bioetiske og miljømæssige aspekter inden for bioteknologi og husdyrproduktion.

 

Viden

- demonstrere kendskab til forekomst, vækst og fysiologi hos vigtige grupper af bakterier og svampe

- referere basale principper bag isolering, identifikation, vækst og kontrol af mikroorganismer

- beskrive vigtige stofskifteprocesser hos mikroorganismer, herunder deres betydning for dyrs fordøjelse

- relatere anvendelse af antibiotika og andre hæmmende stoffer til kontrol af mikroorganismers vækst

- have kendskab til principper bag spredning af mikroorganismers gener, herunder resistensgener, i miljøet

 

Færdigheder

- formidle viden om bakterier og svampes morfologi og biologi

- analysere sammenhænge mellem stofskifte og forekomst af bakterier og svampe i forskellige miljøer samt i dyrs fordøjelsessystem;

 - vurdere viden om anvendelse af mikroorganismer inden for fødevare- og plantebioteknologi

- analysere betydningen af mikroorganismer for dyrs stofomsætning og animalsk produktion

- vurdere principper om bakteriers betydning for udbredelsen af sygdomme, produktion af antibiotika, samt interaktioner med andre organismer

 

Kompetencer

- vurdere forekomst og betydning af bakterier og svampe i naturlige og menneskeskabte miljøer samt i dyrs fordøjelse

- anvende mikrobiologiske teknikker til dyrkning og karakterisering af mikroorganismer

- bedømme muligheder for bioteknologisk udnyttelse af mikroorganismer

- vurdere betydningen af mikroorganismer, herunder probiotika, i animalsk produktion

Undervisningsmateriale

Lærebog samt øvelsesvejledning og udleveret materiale.

For nærmere detaljer se Absalon

Undervisningsform
Undervisningen omfatter klassiske forelæsninger, gruppearbejde, case-studier og regneopgaver. En del af kurset består af praktisk laboratoriearbejde, da et af kursets mål er at træne de studerende i eksperimentelle metoder inden for mikrobiologi.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamen består af en individuel bedømmelse i form af en skriftlig eksamen, som omfatter en 1 times multiple-choice test (uden hjælpemidler) samt en 2 timers skriftlig eksamen (essay) med alle hjælpemidler.

Vægtning: Multiple-choice testen tæller 1/3 og essay-opgaven tæller 2/3.
Krav til indstilling til eksamen

Krav til indstilling til eksamen Aflevering af mindst 75% af rapporter fra gruppearbejde

samt 75% tilstedeværelse ved øvelseskursus og ved fremlæggelse af gruppearbejde

HjælpemidlerKun visse hjælpemidler tilladt

Multiple-choice test: Uden hjælpemidler.

2 timers skriftlig eksamen (essay): Alle hjælpemidler tilladt.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

 

Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (20 min.), forberedelsestid (30 min.) med alle hjælpemidler.

Hvis indstillingskravene ikke er opfyldt afleveres 75% af rapporterne fra øvelseskursus og gruppearbejde senest 2 uger inden reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger32
Forberedelse63
Praktiske øvelser24
Projektarbejde84
Eksamen3
I alt206
Gemt den 08-03-2017