Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NIGM16010U  EU's og national landdistriktspolitik, governance og netværksstyring Årgang 2017/2018

Engelsk titel
EU's and National Rural Policies, Governance and Steering Networks

Kursusinformation

SprogDansk
Point10 ECTS
NiveauMaster
Varighed2 blokke
Placering
Forår
Udbydes forår 2018
Skemagruppe
Uden for skemagruppe
Kursuskapacitet25
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusansvarlig
  • Hanne Wittorff Tanvig (3-7786834f78767d3d7a843d737a)
Undervisere
Kolleger fra instituttet samt fra øvrige universiteter i landet, foruden relevante praksiseksperter
Gemt den 02-01-2017
Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i og baggrunden for landdistriktspolitiks udvikling, mangfoldighed og forvaltning på forskellige niveauer: EU, nationalt, regionalt og lokalt.  

Forskellige udviklingsparadigmer har gjort og gør sig gældende i et spændingsfelt mellem mange politikområder, f.eks. regionalpolitik, fysisk planlægning og landbrugspolitik og mellem 'government'- og 'governance'- betinget styring.    

Der er langt fra tale om én slags politik med bestemte regler og aktører. 

Teorier og begreber om f.eks. 'new rural paradigm', 'multilevel' og 'multiarena', 'partnerskaber', 'neo-endogent' betinget udvikling, metastyring vil stå centralt.

I kurset skal der ses nærmere på komplekset af aktører, forvaltninger og støtteordninger samt på relevante eksempler fra praksis. 

Kurset vil analysere 'landdistriktspolitik' i forhold til et konkret geografisk caseområde og teorier/begreber relateres i videst muligt omfang til eksempler fra de studerendes praksis.    

En projektopgave indgår som et væsentligt bidrag.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden

- kende 'landdistriktspolitikkens' generelle udvikling
- kende komplekset af 'politikker', aktører og forvaltninger

-  kende konkrete, typiske landdistriktspolitiske tiltag

Færdigheder

- gennemføre basale analyser og løsningsforslag

- at forholde sig kritisk og analytisk til 'landdistriktspolitiske' tiltag  

Kompetencer

- formulere, analysere og fremkomme med løsningsforslag (selvstændigt eller som del af en gruppe) på et afgrænset problem i et landdistriktspolitisk lys

 
Undervisningsmateriale

Se nedenfor

Undervisningsform
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier.
Feedbackform
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

 

Eksamen
Point10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve er baseret på afleveret projektopgave.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Reeksamen

Skriftlig opgave, ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger50
Ekskursioner16
Kollokvier8
Forberedelse75
Projektarbejde120
Vejledning5
Eksamen1
I alt275
Gemt den 02-01-2017