Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIB17001U  Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Water Quality and Environmental Status in Lakes and Streams

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Sommer
Kurset er et sommerkursus.
Skemagruppe
Internat i august
Kursuskapacitet24
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
 • Theis Kragh (6-867d8473797a52747b81407d8740767d)
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Kursusindhold

Undersøgelser af udvalgte forurenende stoffers kilder, transport og omsætning gennem feltprøvetagning, laboratorieanalyser, laboratorieeksperimenter og computersimuleringer.

Målbeskrivelser

Viden:
Målet er at give de studerende viden om prøvetagning, kemiske analyser, resultatbearbejdning, resultatvurdering og matematisk modellering i forbindelse med belastning, transport og omsætning af forurenende stoffer i vandmiljøet.

At demonstrere grundlæggende viden indenfor:

 • økologien og de væsentligste miljømæssige forhold i søer og vandløb
 • effekterne af næringsstoftilførsel til søer, samt effekterne af organisk belastning i vandløb
 • de gængse metoder til måling af fysisk-kemiske variable og indsamling af prøver på ferskvandslokaliteter
 • analyse af den biologiske samfundstruktur og stofomsætning på et funktionelt niveau


Færdigheder:
Den studerende vil kunne:

 • opstille program for undersøgelse af belastning, transport, omsætning og modellering af forskellige stoffer (næringssalte, organisk stof) i udvalgte vandmiljøer (vandløb, søer, rensningsanlæg)
 • tilrettelægge et realistisk prøvetagningsprogram med tilhørende logistik
 • gennemføre laboratorieanalyser under vejledning
 • gennemføre laboratorie- og felteksperimenter under vejledning
 • gennemføre beregninger på felt- og laboratoriedata suppleret med indhentede oplysninger fra litteraturen evt. med anvendelse af geografisk information
 • under vejledning kunne anvende simuleringsprogrammet STELLA til at kunne opstille scenarier
 • afrapportere og fremlægge resultaterne på kritisk vis


Kompetencer:
Undervisningen lægger vægt på, at den studerende lærer at:

 • planlægge/strukturere felt og laboratoriearbejde.
 • alt lige fra planlægning til prøvetagning, beregning, moddelering og diskussion.
 • udføre selvtænkende arbejde - selvvurdering
 • udføre tværfagligt samarbejde mellem studerende fra forskellige studieretninger
Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Undervisningsform
7 dages internat/feltkursus i Silkeborg + en introduktionsforelæsning med tilhørende øvelse i ugen op til kurset.
Efter kurset skal der udarbejdes en kort rapport, der diskuterer alle indsamlede resultater.
Bemærkninger
Der er egenbetaling for ophold og fortæring under internatkurset, samt betaling for transport til og fra feltstationen i Silkeborg.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter uden forberedelse
Den mundtlige prøve foregår med fremlæggelse gruppevis, men med individuel bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

80% kursusdeltagelse

 

HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesformbestået/ikke bestået
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Ny mundtlig (individuel) fremlæggelse på baggrund af ny eller revideret rapport.

Hvis kravet om 80% fremmøde ikke er opfyldt, skal den studerende følge kurset igen det kommende studieår.

 

Kriterier for bedømmelse

For at bestå, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Ekskursioner10
Forberedelse76,5
Forelæsninger14
Praktiske øvelser60
Projektarbejde35
Teoretiske øvelser10
Eksamen0,5
I alt 206,0
Gemt den 08-03-2017