NBIB14027U  Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Molecular Biology, Genetics and Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Kurset gennemgår vigtige principper i molekylærbiologien med fokus på eksperimentelle metoder og vil være baseret på en gennemarbejdning af mekanismerne bag klassisk molekylærbiologi, dvs. nukleinsyrekemi, DNA-replikation og reparation, homolog DNA-rekombination, transkription samt translation. Elementer af bioinformatik vil blive anvendt til sekvenshomologisøgning. Laboratorieøvelserne omfatter konstruktion af plasmid-baserede vektorer. De studerende får herved forståelse for plasmiders anvendelser i DNA-kloning, proteinekspression og genetisk manipulationen af en modelorganisme herunder instruktion i arbejde med genmodificerede organismer (GMO). De studerende skal fremlægge en original artikel med vægt på nøgleeksperimenter.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende vil gennem kurset opnå viden om:

 • Epistasi, dominans og recessivitet og hvordan fænomenerne forklares på det biokemiske niveau
 • Struktur og funktion af DNA og RNA
 • Enzymatiske og molekylære mekanismer ved DNA-replikation, DNA-reparation, transkription, og proteinbiosyntese  inden for pro- og eukaryoter
 • Processering af RNA, herunder splejsning af RNA-molekyler
 • Regulering af genekspression i pro- og eukaryoter
 • Regulatoriske mekanismer baseret på små RNAer, og eksperimentel anvendelse af små RNAer
 • Cellecyklus og udvikling af kræftformer
 • Regulatoriske mekanismer bag udvikling i multicellulære eukaryoter


Færdigheder:

Den studerende vil kunne:

 • Analysere resultater af et plasmid behandlet med restriktionsenzymer og kortlægge plasmidet
 • Identificere genmutationer ved at analysere DNA-sekvenser og tolke mutationernes påvirkninger på sekvensen af det kodende protein
 • Analysere resultater af genetiske komplementation af mutationer
 • Analysere epistasi, dominans og recessivitet. Kunne forklare deres fænotypiske betydning på det biokemiske niveau
 • Konstruere et ekspressionsplasmid til at udtrykke et rekombinant protein i E. coli
 • Dokumentere og præsentere eksperimentelle resultater
 • Kendskab til korrekt håndtering af genetisk modificerede organismer.


Kompetencer:

Den studerende vil kunne:

 • Diskutere, evaluere og perspektivere problemstillinger i basale molekylærbiologiske processer herunder DNA-replikation, DNA-reparation, transkription af DNA og proteinbiosyntese. Dette omfatter regulering af genekspression, processing af RNA, og splejsning af RNA-molekyler ved hjælpe af originallitteratur
 • Diskutere fænotypiske konsekvenser af forskellige mutationer, herunder heterolog genekspression
 • Redegøre for eksperimentelle metoder til undersøgelse af DNA-replikation, transkription, translation og sekventering
 • Genemgå metoder til heterolog genekspression, protein engineering og efterfølgende undersøgelse af genekspressionen
 • Læse en original metodebeskrivelse og derfra skrive en forsøgsprotokol.
 • Anvende bioinformatiske værktøjer til at belyse sekvenshomologi
Pensum i alle 1. års kurser forudsættes bekendt.
Forelæsninger, eksaminatorier, artikelfremlægning og laboratorieøvelser.
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

For at indstille sig til eksamen skal den studerende være til stede i mindst 80% af øvelsestimerne, alle øvelsesrapporter skal være godkendt af den ansvarlige underviser, og den studerende skal have fremlagt en original artikel i eksaminatorietimerne.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra kravet om deltagelse i mindst 80% af øvelsestimerne, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Er kravet om deltagelse opfyldt, men ikke kravet om godkendelse af øvelsesrapporter, skal alle øvelsesrapporter være godkendt 2 uger inden reeksamenen.

Er kravet om fremlæggelse af original artikel i eksaminatorietimerne ikke opfyldt, kan det opfyldes senest 2 uger inden reeksamen efter aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Forstå og redegøre sikkert for struktur og funktion af DNA og RNA
 • Redegøre sikkert og overbevisende for de enzymatiske og molekylære mekanismer ved DNA-replikation, DNA-reparation, transkription, og protein-biosyntese inden for pro- og eukaryoter.
 • Redegøre for eksperimentelle metoder til undersøgelse af DNA-replikation, transkription og translation
 • Forstå og redegøre overbevisende for regulering af genekspression i pro- og eukaryoter, og metoder til eksperimentel undersøgelse af gen ekspression
 • Forstå og redegøre overbevisende for processering af RNA, herunder splejsning af RNA molekyler
 • Gøre rede for epistasi og hvad der gør en allel dominant eller recessiv og hvordan fænomenet forklares på det biokemiske niveau
 • Forstå og redegøre sikkert for de regulatoriske mekanismer baseret på små RNAer, og eksperimentel anvendelse af små RNAer
 • Redegøre for metoder til heterolog gen ekspression og protein engineering
 • Redegøre for metoder til fænotypisk analyse af en eukaryot organisme
 • Redegøre for forskellige typer mutationer og deres fænotypiske betydning
 • Læse en original metodebeskrivelse og derfra skrive en forsøgsprotokol.
 • Kunne anvende bioinformatiske værktøjer til at belyse sekvenshomologi
 • Redegøre sikkert og overbevisende for den teoretiske baggrund for de udførte eksperimenter og analysere eksperimentelle resultater.
 • Håndtere genetisk modificerede organismer på videnskabelig forsvarlig vis
 • Dokumentere (vha laboratoriejournal) og præsentere resultaterne af udførte eksperimenter
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • E-læring
 • 10
 • Forberedelse
 • 278
 • Forelæsninger
 • 20
 • Kollokvier
 • 10
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • I alt
 • 412