JJUB55120U  Projektrapport (projektorienteret forløb)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Project exam (including group projects)

Kursusindhold

Et projektorienteret forløb kan foregå i Danmark eller i udlandet, f.eks. på en ambassade. Der skal være en jurist eller anden samfundsvidenskabelig medarbejder ansat på det pågældende sted, der tager ansvar for at være eks-tern vejleder.
Et projektorienteret forløb har til formål at uddanne den studerende i den praktiske tilgang til et juridisk problem, inklusiv de dertilhørende politiske og praktiske problemstillinger, der knytter sig hertil. Et andet formål er, at den studerende reflekterer over den vidensopbygning, der finder sted på projektstedet, herunder de samarbejdsformer, der benyttes.
Den afsluttende opgave skal altså både forholde sig til de praktiske pro-blemstillinger, som projektstedet har forholdt sig til, og til de teoretiske, herunder retsvidenskabelige spørgsmål, som disse problemer giver anled-ning til.
 

Målbeskrivelser

Mht. til viden skal den studerende kunne:

 • Redegøre for hvordan de juridiske problemstillinger, som virksomheden har arbejdet med i projektforløbet, hvad enten denne problemstilling knytter an til praktiske og politiske aspekter spørgsmål.
 • Redegøre for hvordan disse problemstillinger behandles i fag eller discipli-ner på bachelor- eller kandidatuddannelsen.

 

Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

 • Analysere de nævnte juridiske problemstillinger, som forudsættes godkendt i aftalen som problemformulering.
 • Selvstændigt finde relevante juridiske og ikke-juridiske kilder samt systema-tisere dem og danne sig overblik over dem.
 • Analysere og træffe beslutninger om, hvilke juridiske kilder der skal anven-des i analysen.
 • Reflektere over de juridiske og praktiske (og eventuelt politiske) udfordrin-ger, resultaterne af de juridiske analyser samt den praktiske erfaring fra op-holdet, danner grundlag for.
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af den juridiske problemstil-ling, samt dokumentere de forskellige tilgange og eventuelle modsætninger fra f.eks. modsatrettede domme, eller en uafprøvet problemstilling.
 • Sikre at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, dispo-sition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

 

Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

 • Selvstændigt udarbejde og afgrænse en juridisk problemformulering som skal danne grundlag for udarbejdelsen af den skriftlige opgave.
 • Træffe beslutninger om hvilke metodiske tilgange, der skal danne grundlag for analysen, samt argumentere for valg truffet i besvarelsen af problem-formuleringen.
 • Selvstændigt træffe beslutninger om og formulere, hvilke praktiske og poli-tiske refleksioner og tolkninger konklusionerne giver anledning til.
 • Selvstændigt identificere og træffe beslutning om, hvilken læringsform, der er mest optimal for at løse en juridisk problemstilling; er der f.eks. analyser eller empiri i opgaven, der udelukkende kunne tilvejebringes ved samtaler med advokaten?
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport (projektorienteret forløb)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato 11. december 2017

Reeksamen

Afleveringsdato 12. februar 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 412,5
 • I alt
 • 412,5