JJUA55901U  Skatteret (obligatorisk 2017-studieordning)

Årgang 2017/2018
Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne en grundlæggende forståelse for de bærende principper i de væsentligste dele af skatteretten vedrørende fysiske personer, således at deltagerne får kompetence til at se, hvornår der vil kunne opstå et spørgsmål om beskatning. Deltagerne tilsigtes gennem individuelt og kollektivt studium og drøftelse af skatterettens grundprincipper og anvendelse af disse på enkelte eksemplariske cases at opnå gode færdigheder i at identificere skatteretlige problemstillinger og i at afsøge retskilderne i samarbejde med andre deltagere for at finde svar på problemstillinger. Kursets læringsform er i høj grad baseret på, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt.

Der indledes med en introduktion til faget og til skatteretten: Skatterettens historie, skattepolitik, skatterettens kilder, skattemyndighedernes organisation og opgaver
Læringsforløbet er herefter inddelt i fem overordnede temaer på følgende vis:
- Tema I: Skatterettens grundprincipper: Indkomstbeskatning, fradragsberettigede udgifter og kapitalgevinster
-Tema II: Personbeskatning: Personers indkomstopgørelse, personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og afgift ved arv og gave.
-Tema III: Kapitalgevinster: Ejendomsavancer, aktieavancer og kursgevinster
-Tema IV: Beskatning af (selvstændige) erhvervsvirksomheder: Afskrivninger, immaterielle rettigheder og ophør af virksomhed. Virksomhedsordningen, interessentskaber og kommanditselskaber m.v. gennemgås i hovedtræk.
Tema V: International skatteret: Fuld og begrænset skattepligt samt dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Kurset, der er baseret på problembaseret læring, vil bibringe de, som har gennemgået kurset, forståelse for de skatteretlige grundprincipper samt erfaring med individuel og kollektiv bearbejdning af eksemplariske skatteretlige cases, dog uden nødvendigvis selv at kunne løse alle skatteretlige problemer i detaljer. Som led i kurset skal deltagerne arbejde og nå frem til resultater i grupper om de forskellige cases. Deltagere forudsættes at deltage særdeles aktivt i undervisningen såvel individuelt som kollektivt.
Faget er ikke baseret på fast pensum. I stedet angives anbefalet litteratur, og deltagerne forudsættes selv at inddrage anden skatteretlig litteratur som led i studium af fagets temaer.

Kurset er relevant for alle jurister, fordi skatteretlige spørgsmål opstår inden for og i relation til alle juridiske discipliner.

Målbeskrivelser

-Identificere og reflektere over og argumentere på baggrund af de skatteretlige retskilder og redegøre for skattemyndighedernes organisation og arbejdsopgaver
-Diskutere og reflektere over reglerne om fuld og begrænset skattepligt, dobbeltbeskatningsoverenskomsternes betydning samt bedømme i hvilket omfang reglerne finder anvendelse i konkrete cases,
-Reflektere over og argumentere på baggrund af indkomstbegrebet og forklare forholdet mellem indkomstbeskatning og beskatning af kapitalgevinster.
-Analysere og diskutere reglerne om personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst samt anvende disse regler på konkrete indtægter og udgifter.
-Redegøre for, analysere og reflektere over det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, herunder foretage begrundede sondringer mellem driftsomkostninger, privatudgifter og anlægsudgifter samt opregne særlige, lovregulerede udgiftstyper samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler,
-Analysere og perspektivere periodeafgrænsningsreglerne og reglerne om skattemæssige afskrivninger,
-Analysere, argumentere og perspektivere på baggrund af reglerne om ejendomsavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og aktieavancebeskatning samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler.
-Analysere og diskutere reglerne om beskatning af immaterielle aktiver og gave- og boafgiftsreglerne.
-Redegøre for baggrunden for virksomhedsskatteordningen samt redegøre for beskatningen af interessentskaber m.v. 
-Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur:

Uddrag af Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret 2017, 10. udg., 2017.

Anbefalet litteratur er på ca. 375 sider.

Bogen kan købes i Studiebogladen til reduceret pris.

Skatteret (STO17) udelukker det obligatoriske fag Udvidet skatteret.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 5. januar 2018

Forår: afventer
 

Reeksamen

Efterår: 19. februar 2018

Forår: afventer

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • I alt
  • 206,25