JJUA55223U  Projektorienteret forløb (projektrapport)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Academic internship

Kursusindhold

(for English, see below this paragraph)

Et projektorienteret forløb kan foregå i Danmark eller i udlandet, f.eks. på en ambassade. Der skal være en jurist eller anden samfundsvidenskabelig medarbejder ansat på det pågældende sted, der tager ansvar for at være eks-tern vejleder.
Et projektorienteret forløb har til formål at uddanne den studerende i den praktiske tilgang til et juridisk problem, inklusiv de dertilhørende politiske og praktiske problemstillinger, der knytter sig hertil. Et andet formål er, at den studerende reflekterer over den vidensopbygning, der finder sted på projektstedet, herunder de samarbejdsformer, der benyttes.
Den afsluttende opgave skal altså både forholde sig til de praktiske pro-blemstillinger, som projektstedet har forholdt sig til, og til de teoretiske, herunder retsvidenskabelige spørgsmål, som disse problemer giver anled-ning til.

/

Academic internships can be in Denmark or abroad, e.g. in an embassy. The internship site must have a lawyer or social scientist in its staff who is capable of acting as an external supervisor.

The purpose of the academic internship is to train students to approach legal problems in a practical manner, including any related political and practical issues. Another objective is for the students to reflect on the knowledge-building that takes place at the internship site, including the ways in which people work with each other.

The final assignment must, therefore, relate both to practical problems addressed at the internship site, and to the theoretical (including jurisprudential) questions raised by these problems.

Målbeskrivelser

(for English, see below this paragraph)

Mht. til viden skal den studerende kunne:

 • Redegøre for de juridiske problemstillinger, som virksomheden har arbejdet med i projektforløbet, hvad enten denne problemstilling knytter an til praktiske eller politiske aspekter og spørgsmål.
 • Redegøre for hvordan disse problemstillinger behandles i fag eller discipli-ner på bachelor- eller kandidatuddannelsen.

 

Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

 • Analysere de nævnte juridiske problemstillinger, som forudsættes godkendt i aftalen som problemformulering.
 • Selvstændigt finde relevante juridiske og ikke-juridiske kilder samt systema-tisere dem og danne sig overblik over dem.
 • Analysere og træffe beslutninger om, hvilke juridiske kilder der skal anven-des i analysen.
 • Reflektere over de juridiske og praktiske (og eventuelt politiske) udfordrin-ger, resultaterne af de juridiske analyser samt den praktiske erfaring fra op-holdet, danner grundlag for.
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af den juridiske problemstil-ling, samt dokumentere de forskellige tilgange og eventuelle modsætninger fra f.eks. modsatrettede domme, eller en uafprøvet problemstilling.
 • Sikre at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, dispo-sition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

 

Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

 • Selvstændigt udarbejde og afgrænse en juridisk problemformulering som skal danne grundlag for udarbejdelsen af den skriftlige opgave.
 • Træffe beslutninger om hvilke metodiske tilgange, der skal danne grundlag for analysen, samt argumentere for valg truffet i besvarelsen af problem-formuleringen.
 • Selvstændigt træffe beslutninger om og formulere, hvilke praktiske og poli-tiske refleksioner og tolkninger konklusionerne giver anledning til.
 • Selvstændigt identificere og træffe beslutning om, hvilken læringsform, der er mest optimal for at løse en juridisk problemstilling; er der f.eks. analyser eller empiri i opgaven, der udelukkende kunne tilvejebringes ved samtaler med advokaten?

/

In terms of knowledge, students must be able to:

 • Account for the approach adopted to the legal problems the company worked on during the internship, whether these were practical or political in nature
 • Account for how these issues are addressed in courses or disciplines on the bachelor or master’s study programme.

 

In terms of skills, students must be able to:

 • Analyse the legal issues mentioned, which are expected to be approved as part of the problem statement in the internship agreement
 • Independently find, systematically order and build up an overview of relevant legal and non-legal sources
 • Analyse and make decisions about the legal sources that will be used in the analysis
 • Reflect on the legal, practical and (if relevant) political challenges that emerge as a result of the legal analyses and the practical experience gained during the internship
 • Argue for and against different solutions to the legal problem, as well as document the different approaches and any contradictions arising from them, e.g. contradictory judgements or an untested problem
 • Ensure consistency between the problem statement, scope, synopsis, analysis and conclusion, so that the response appears logical in the light of the problem statement.

 

In terms of competences, students must be able to:

 • Independently prepare and write a legal problem statement that will form the basis for the written assignment
 • Make decisions about which methodological approaches will be used in the analysis, and argue for the choices made in the response to the problem statement.
 • Independently make decisions on and formulate the practical and political reflections and interpretations to which the conclusions give rise
 • Independently identify and decide which type of learning is best suited to solving a particular legal problem. For example, does it require analyses or empirical evidence that can only be obtained directly from conversations with the lawyer?
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport / Project report
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: afleveringsdato 11. december 2017/

Autumn: hand-in date December 11, 2017

 

Forår: afleveringsdato 20. juni 2018

Spring: hand-in date June 20, 2018

Reeksamen

Efterår: afleveringsdato 12. februar 2018/

Autumn: hand-in date February 12, 2018

 

Forår: afleveringsdato 23. august 2018

Spring: hand-in date August 23, 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825