JJUA55221U  Afløsningsprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Written project

Kursusindhold

Et afløsningsprojekt kan kun skrives på kandidatuddannelsen, hvor det afløser ECTS-point på uddannelsen, og det kan kun afløse ECTS, der ikke allerede er bundet til fag. Har den studerende fulgt et fag, kan det altså ikke afsluttes med et afløsningsprojekt. Man kan maksimalt afløse 30 ECTS med afløsningsprojekt.

Eksamen består i udarbejdelse af en opgave ud fra en selvvalgt problemformulering, som godkendes af vejleder, som den studerende selv finder. Projektet skal tilmeldes i forbindelse med øvrig eksamenstilmelding og afleveres i den tilhørende eksamensperiode.

Der tilbydes vejledning til eksamensformen.

Målbeskrivelser

Mht. viden skal den studerende kunne:

 • redegøre for den retsvidenskabelige teori og praksis inden for projektets emneområde
 • redegøre for sammenhængen mellem projektets analyser og de relevante dele af pensum til uddannelsens øvrige fag


Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

 • analysere retlige problemstillinger inden for uddannelsens område
 • inden for uddannelsens område formulere en retslig problemstilling
 • argumentere for problemformuleringens afgrænsning og relevans
 • dokumentere og/eller argumentere for påstande i analyse og konklusion
 • sikre, at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen


Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

 • udvælge og afgrænse de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen
 • argumentere for retlige løsninger inden for den skriftlige besvarelse
 • træffe et sagligt begrundet valg i de tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger formidle den for afløsningsprojektet relevante viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Afløsningsprojekt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 11. december 2017

Forår: 22. juni 2018

Reeksamen

Efterår: 12. februar 2018

Forår: 23. august 2018

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 412,5
 • I alt
 • 412,5