JJUA55218U  Videregående EU-ret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Advanced EU Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Kursusindhold

Faget omfatter den materielle EU-ret inden for den fri bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser, kapital og unionsborgerskabet (herunder bl.a. også det indre markeds funktion, grundbegreber og -principper, lovgivningskompetencerne på området, retten til familiesammenføring og immigration).

I den forbindelse påtænkes tillige en inddragelse af emner såsom ØMU’en (Den Økonomiske og Monetære Union) og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder.

Som mere tværgående temaer indgår især forståelsen af rammerne for EU-Domstolens virke (inkl. bl.a. dens fortolkningsstil og aktivisme-diskussionen), kompetencefordelingen mellem EU og Medlemsstaterne, grundbegrebernes/-princippernes samspil og modspil, forholdet mellem økonomiske og sociale målsætninger, betydningen af de behandlede områder for de europæiske velfærdsstaters indretning og for retsstatsidealerne (”rule of law”).

Målbeskrivelser

Fagets mål er især, at den studerende skal kunne:

- Redegøre for den materielle del af EU-retten, som indgår, jf. ovf. (især fri bevægelighedsbestemmelserne og hertil i et vist omfang ØMU’en og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder), og da på et videregående og bredere niveau end faget ”EU-ret” på BA.
- Forklare EU-Domstolens fortolkning og anvendelse af den i faget relevante ret med fokus på de domme og den litteratur, der er pensum i faget.
- Perspektivere EU-Domstolens fortolkningsstil og den betydning, som EU-Domstolens domme har, herunder også i forhold til de ovf. angivne tværgående temaer.
- Identificere det råderum, som EU-Domstolen har overladt til det enkelte medlemsland indenfor fokusområderne.
- Identificere relevante EU-retlige problemstillinger i en konkret sag eller i et retsvidenskabeligt arbejde, som den studerende får forelagt.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete
problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i de behandlede emner.
- Perspektivere den behandlede materielle EU-ret (især fri bevægelighedsbestemmelserne og hertil i et vist omfang ØMU’en og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder) til de tværgående temaer.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 

Oplysninger herom kommer senere.

Det vil være en fordel at have taget BA-faget ”EU-ret”, men også gerne ”Individets grundlæggende rettigheder” og ”Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret” eller tilsvarende.
Faget fordrer de studerendes aktive deltagelse. Der påtænkes aktiviteter i form af især case-arbejde, domspræsentationer, analyse af udvalgte forskningsbaserede publikationer og et synopsis-værksted.
”Videregående EU-ret” og “EU Law – Free Movement and the EMU” udelukker hinanden. Man kan derfor i sit studieforløb kun følge og blive eksamineret i ét af disse fag.
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Da faget bygger på høj grad af studenteraktivitet muliggøres løbende feedback. Det påtænkes også at indbygge et synopsis-værksted med henblik på forberedelse til synopsis-eksamen og hvor der i timerne vil kunne gives vejledning og feedback.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 24, 2018 - onsdag, torsdag, fredag
 

Reeksamen

Uge 32, 2018 - onsdag, torsdag, fredag
 

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5