HSPK04051U  Spansk - Valgfag (KA tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Elective subject

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for emnet som helhed og for det særligt studerede område
 • at formulere en præcis og afgrænset problemstilling 
 • at diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen 
 • at vise høj grad af selvstændighed i refleksionen over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det relevante materiale.
Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges sammen med prøven i Spansk BA: Valgfag, mundtlig formidling.

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk og indleveres efter gældende regler for aflevering. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, mundtlig formidling, eksamineres der som normalt dog uden at bedømme den mundtlige sprogfærdighed.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 217
 • I alt
 • 273