HLIB00778U  LIN; Lingvistiske metoder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Linguistic methods

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelser

Efter bestået prøve kan den studerende

- afgrænse et mindre sprogvidenskabeligt problem;

- opstille en undersøgelse med design og metoder til belysning af problemet, herunder redegøre for relevansen af de analytiske kompetencer der er opnået gennem fagelementerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Almen fonetik og Semantik og pragmatik i analyser af det sproglige problem;

- lave en elektronisk litteratursøgning og redegøre for den;

- fremstille problemet og undersøgelsen i form af et projektforslag der lever op til fagtraditionens krav med hensyn til (kort) redegørelse for hidtidige forskningsresultater, noteapparat og referencer.

Fagelementet opøver især den studerendes metodemæssige kompetence og kompetence i faglig formidling.

 

Holdundervisning
Dette fag er en del af Lingvistisk videnskabsteori.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206