HKVK00018U  KØN; Fra Queer til crip - Nye udfordringer til queer teorier

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

From Queer to Crip

Kursusindhold

De seneste år har en række nye køns- og seksualitetsanalytiske retninger udfordret og ud_vi_det det queer-teoretiske felt og dets tænkemåder. Selvom de deler væsentlige udgangspunkter har retningerne også kritiseret blindheder og normativiteter i queer _teori og har gen_nem dette markeret sig som selvstændige discipliner. Med ud_gangs_punkt i en introduktion til ’queer classic’ tager kurset på en rejse gennem for_skel_lige disci_pliners begrebs_liggørelser af, hvad det særligt ’queer’ er for noget. Vi skal se på, hvordan queer teori både er inspireret af og i kritisk opposition til homo_seksuali_tets_studier og forskels_femi_nisme og på begreber som homofobi og heteronormativitet. Analyser af homo_normativitet,homo_natio_nalisme og nekro__politi_ske studier ser på betydningen af natonalisme og racialisering i seksualitetspolitik og på, hvad der sker, når det queer fra at være det eksklu_de_rede, selv bliver en ud_græn__sende norm. Crip Theory tager udgangs_punkt i den kropslige vending i feminisme og queer teori, men spørger også kritisk til, hvilken krop disse retninger fremstiller som den ide_elle? Er nogle kroppe i sig selv handicap__pede – eller er det snarere samfundet, som er ’handi_cap__pende’? Queer affekt_studier tilbyder et queer blik på ellers ide_ali_serede følel_ser som glæde og kærlighed og furturisme-kritikken sæt_ter kursets foreløbige punktum ved sim_pelt_hen at aflyse fremtiden! Vi skal bl.a. læse tek_ster af: Lisa Duggan, Susan Stryker, Rosemary Garland Thomson, Robert McRuer, Eli Clare, Jasbir Puar, Sara Ahmed, Achille Mbem_be, Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick og Lee Edelman.

Målbeskrivelser

Kurset sigter på at sætte kursisterne i stand til at kunne 1) identificere og karakterisere hovedpointer, som kendetegner de enkelte teoretiske retninger, deres relation til queer teori og deres indbyrdes ligheder og forskelle og 2) omsætte de nævnte positioners tænkning i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter af forskellig art. Der vil i undervisningen blive givet eksempler på mulige analyseområder og empiri.

KØN-KA

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​Koensstudier_KATV_2008_rettet_2009_justeret_2016.pdf

KØN-BA

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​Koensstudier_BATV_2007_justeret_2008_revideret_2016.pdf

 

Bøger som skal anskaffes:

 • Kompendium - købes i kompendieudsalget I KUA2.

 • Hertil kommer e-kompendium. => Se Absalon for materiale og supplerende litteratur: adgang via punkt KU.

   

   

Holdundervisning
BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfællesskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække. Det forventes derfor at deltagere:
1) møder op til alle 14 kursusgange.
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer).
OBS: Det er en forudsætning for deltagelse, at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig med synopsis
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5