Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKKK00107U  KK, Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Social and cultural theory for cross-cultural and regional studies

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Efter- og videreuddannelse
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Andreas Bandak (6-6b6a776d6a7449717e7637747e376d74)
Undervisere
Lars Højer, lhoejer@hum.ku.dk
Andreas Bandak, bandak@hum.ku.dk
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier eller

KA tilvalg 2008-studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsforståelse ud fra et antropologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl, med vægt på udvalgte problemfelters teoridannelse og videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Teoretisk emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10011E)
Teoretisk emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10021E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Komparativ kultur- og samfundsteori A (fagelementkode HKKK03211E) 
Komparativ kultur- og samfundsteori B (fagelementkode HKKK03221E)

Undervisningsmateriale

Publi@Kom på KUA, lokale 11a.0.02, står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere. Der vil desuden være en grundbog på kurset. Denne kan købes i Academic Book, KUA

Undervisningsform
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg
Anbefalede faglige forudsætninger
Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.

BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.
Bemærkninger
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet

Udbydes også via Åbent Universitet på tompladsordning.
http://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​komparative_kulturstudier/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse370,5
Forelæsninger42
I alt 412,5
Gemt den 03-03-2017