Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKKB00117U  KK, Projektorienteret forløb - 30 ECTS (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Internship

Kursusinformation

SprogDansk
Point30 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se opslag i grupperummet på Absalon
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Martin Demant Frederiksen (7-80777880748187537b8880417e8841777e)
Undervisere
Martin Demant Frederiksen, mdemant@hum.ku.dk
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier

 

Kursusindhold

Gennem et konkret praktikophold ved en relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt eller privat virksomhed vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt i en kultur- og samfundsvidenskabelig problematik. Under praktikopholdet vil du skulle opnå praktisk erfaring med oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst. I praktikrapporten vil du få erfaring med at beskrive praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt din egen rolle og praktikarbejdet. Du skal desuden diskutere praktikstedets aktiviteter inden for en selvvalgt analytisk ramme samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger, og du vil skulle relatere beskrivelserne og diskussionerne i forhold til litteraturen på dit pensum. Typisk vil praktikken kunne vælges inden for enten produkter, service, medier, kulturlandskaber eller aktiviteter knyttet til underholdning, turisme, museumsvæsen, kollektiv erindring eller lignende.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Udvidet praktik A (30 ECTS) i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10181E)
Udvidet praktik B (30 ECTS) i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10191E)

 

Eksaminanden kan:

  • Systematisk indsamle empirisk materiale gennem deltagerobservation på praktikstedet.
  • Beskrive praktikstedets organisation og arbejdsområde samt praktikantens egen rolle og praktikarbejde.
  • Reflektere over en relevant praktisk eller teoretisk problemstilling på praktikstedet.
  • Benytte relevant litteratur og materiale til at udvide forståelsen af denne problemstilling.
  • Diskutere problemstillingen og det empiriske materiale som en del af en faglig diskussion inden for en kulturanalytisk ramme af enten oplevelsesøkonomi, kulturmøder, organisationsformer eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger.
  • Præsentere ovenstående diskussioner i et klart sprog, hvor resultaterne sættes i relation til en større faglig debat og den selvvalgte litteratur.
Undervisningsmateriale

Se grupperum i Absalon

Undervisningsform
Du tildeles en personlig vejleder blandt underviserne på komparative kulturstudier. Vejleder skal godkende din jobbeskrivelse. Undervisnings- og arbejdsformen vil være projekt- og vejledningsorienteret. Der vil være et par intensive undervisningsdage i starten (metodeorienteret) og midtvejs (analyseorienteret) i forløbet. I forbindelse med rapportskrivning tilbydes vejledning individuelt eller gruppevis.
Anbefalede faglige forudsætninger
Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.

Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

Af faglige grunde anbefales kraftigt, at man forinden praktik har opnået 15 ECTS i et af Center for Komparative Kulturstudiers øvrige kurser, eller at man samtidig med praktik følger et af dem.
Bemærkninger
Studerende skal påregne, at praktikopholdet i timetal skal være mindst 444 timer, svarende til i alt 16 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder/semestre.

For praktik trin for trin, se
https:/​/​intranet.ku.dk/​kulturstudier_tilvalg/​praktiksomtilvalgsmodul/​Sider/​default.aspx
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (BA-Tilvalg)
Point30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​komparative_kulturstudier/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse535,5
Forelæsninger4
Praktiske øvelser148
I alt 687,5
Gemt den 03-03-2017