Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKKB00107U  KK, Projektorienteret forløb - 15 ECTS (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Internship - 15 ECTS

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se opslag i grupperummet på Absalon
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Martin Demant Frederiksen (7-746b6c7468757b476f7c7435727c356b72)
Undervisere
Martin Demant Frederiksen, mdemant@hum.ku.dk
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier

 

Kursusindhold

Gennem et konkret praktikophold ved en relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt eller privat virksomhed vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt i en kultur- og samfundsvidenskabelig problematik. Under praktikopholdet vil du skulle opnå praktisk erfaring med oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst. I praktikrapporten vil du få erfaring med at beskrive praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt din egen rolle og praktikarbejdet. Du skal desuden diskutere praktikstedets aktiviteter inden for en selvvalgt analytisk ramme samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger, og du vil skulle relatere beskrivelserne og diskussionerne i forhold til litteraturen på dit pensum. Typisk vil praktikken kunne vælges inden for enten produkter, service, kulturlandskaber eller aktiviteter knyttet til underholdning, turisme, museumsvæsen, materiel eller immateriel kulturarv, mindespladser, kollektiv erindring eller lignende. Du tildeles en personlig vejleder blandt underviserne på komparative kulturstudier. Vejleder skal godkende din jobbeskrivelse.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Praktik A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10131E) 
Praktik B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10141E)

Undervisningsmateriale

Litteraturen består af 250 normalsider fastsat af underviser og 200 sider sammensat af eksaminanden, men godkendt af eksamensberettiget underviser/vejleder.

Undervisningsform
Undervisnings- og arbejdsformen vil være projektorienteret eller vejledningsbaseret. I forbindelse med rapportskrivning tilbydes vejledning individuelt eller gruppevis.
Anbefalede faglige forudsætninger
Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.

Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

Af faglige grunde anbefales kraftigt, at man forinden praktik har opnået 15 ECTS i et af Center for Komparative Kulturstudiers øvrige kurser, eller at man samtidig med praktik følger et af dem.
Bemærkninger
Studerende skal påregne, at praktikopholdet i timetal skal vare mindst 148 timer svarende til i alt 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder/semestre.

For praktik trin for trin, se
https:/​/​intranet.ku.dk/​kulturstudier_tilvalg/​praktiksomtilvalgsmodul/​Sider/​default.aspx
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (BA-Tilvalg)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​komparative_kulturstudier/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse260,5
Forelæsninger4
Praktiske øvelser148
I alt 412,5
Gemt den 03-03-2017