HIMK03095U  Interkulturelle markedsstudier - Projekt i interkulturel marketing spansk

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Project in Intercultural Marketing Spanish

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • Formulere en rapport, der kan benyttes som grundlag for fastlæggelsen af organisationens eller virksomhedens markedsførings- og ledelsesstrate-gier.
 • Skriftligt udtrykke sig klart, velstruktureret og korrekt på det studerede fremmedsprog.
 • Identificere relevante udfordringer i interkulturel markedsføing.
 • Udforme en velbegrundet problemformulering, der afgrænser og giver un-dersøgelsen retning.
 • Træfe informerede metodiske og teoretiske valg samt motivere dem.
 • Udarbejde et problemstyret og gruppebaseret projekt, der er empirisk fun-deret og belyser den identificerede udfordring.
 • Anvende teori(er) og metode(r), der effektivt bidrager til besvarelse af problemstillingen.
 • Kritisk analysere empiriske data fra et relevant teoretisk udgangspunkt.
 • Reflektere over emner og resultater/konklusioner, der er blevet identifice-ret som udfordringer i interkulturel marketing.
Forelæsninger, holddiskussioner og gruppevejledning.
Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 8-10 ns
Mundtlig prøve, 30 min.
Det anbefales at prøven aflægges som gruppeprøve (max 3 studerende) med individuel bedømmelse, men den kan også aflægges individuelt.
Hjemmeopgavens omfang er ved 2 studerende 12-15 normalsider og ved 3 studerende 16-20 normalsider.
Hver enkelt studerendes bidrag skal være identificeret og kunne bedømmes for sig.
De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Længden af den mundtlige prøve er ved 2 studerende 45 min. inkl. votering og ved 3 studerende 1 time inkl. votering.
Der gives ingen forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer
Eksamensperiode

Forår/sommer.

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75