HIMK03046U  Interkulturelle markedsstudier - Kutur, sprog og identitet - Tysk

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Intercultural Markets Studies - Culture, Language and Identity – German

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at forstå fremmedsproget i komplekse fagsproglige kontekster i både skrift og tale. 
 • at identificere forskellige forståelseshorisonter såvel inden for sprogområdet som mellem forskellige sprogområder. 
 • at indsamle store mængder data med henblik på at dokumentere kulturelle, økonomiske eller samfundsmæssige forhold. 
 • at identificere forskellige forventninger og forståelseshorisonter i intersproglige og interkulturelle situationer. 
 • at navigere strategisk mellem forskellige kulturer og sprog. 
 • at bringe sin teoretiske viden i spil i arbejdet med konkrete cases.
Holdundervisning, workshops og forelæsninger baseret på cases.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bemærk! Det er kun muligt at følge kurset, hvis du har et fagelement, der tilsvarer eksamen i Interkulturelle markedsstudiers eksamen (se ovenfor).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 204,75