Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIK07773U  HIS 77. Reformationen Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 77. Reformationen

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Morten Fink-Jensen (10-6f7174766770686b706d426d7730666d)
Gemt den 10-02-2017
Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 77. Reformationen
Reformationen var i snæver forstand en religiøs splittelse i 1500-tallets Europa, der førte til dannelsen af en række protestantiske kirker i et opgør med den katolske kirke. I bred forstand var det en serie af samfundsmæssige begivenheder, der fundamentalt påvirkede hele den historiske udvikling. Reformationen havde derfor ikke kun teologisk betydning, men også vidtrækkende politisk, kulturel, social og økonomisk betydning. Kurset vil med læsning af forskningslitteratur og udvalgte kilder tage forskellige tolkninger af reformationen og dens enkelte dele op til debat. Var den fx en folkelig bevægelse eller et elitært projekt? Handlede den mere om politik og penge end religion og fromhed? Var den udtryk for en individualisering og frisættelse af mennesket eller betød den blot øget kontrol og disciplinering? Tolkningerne rejser også spørgsmålet om reformationens betydning på langt sigt og frem til i dag. Det er således blevet hævdet, at reformationen var en forudsætning for senere tiders sekulariserede samfund. I forlængelse af disse spørgsmål vil det være muligt på kurset at tilgodese studiets spredningskrav både før og efter 1700. Hovedvægten i kurset vil ligge på den lutherske reformation i primært Danmark og Tyskland ca. 1517-1600, men også med udblik til reformationsbevægelserne i det øvrige Europa.

Undervisningen vil inddrage de studerendes egne diskussioner og mundtlige fremlæggelser med henblik på forberedelse til kursets afsluttende studenterkonference, jf. studieordningen.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste faghistoriske problemstillinger knyttet til et væsentligt område af historien
• placere samt vælge et relevant problemkompleks inden for det historiske område og begrunde valget
• vælge og anvende relevante metodiske og teoretiske tilgange til analyse af afgrænsede historiske problemfelter og begrunde valget
• formidle sin viden og sine refleksioner mundtligt, veldisponeret og med sprogbeherskelse, præcision og klarhed
• diskutere konkurrerende fortolkninger af historiske problemstillinger
• reflektere kritisk over historiske argumentationsformer og fortolkningsfigurer

Undervisningsmateriale

- C. Scott Dixon: Contesting the Reformation. Wiley-Blackwell, 2012 [bl.a. online via REX].

Yderligere kursuslitteratur og kilder meldes ud i forbindelse med kursusstarten.

Undervisningsform
Holdundervisning /seminar
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Forberedelse203
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 10-02-2017