HFNB00018U  FIN; Sprogfærdighed - Udbydes kun som BA-TV

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language Proficiency

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 kommunikere relativt frit påfinsk, såel skriftligt som mundtligt

 udtrykke sig skriftligt på en enkel måde omkring kursusrelaterede emner

 vælge materiale om finske sprogforhold på baggrund af gængse infor-mationskilder og foretage en selvstændig bearbejdelse af det

 gøre rede for syntaktiske og morfologiske forskelle mellem skrift- og talesprog

 organisere og sammenfatte store mængder materiale på en tilgænge-lig og letforståelig måde.

De studerende forbereder tekster om et samfundsrelevant emne til hver un-dervisningsgang. I løbet af semestret berøres mindst 6 forskellige emner. En eller flere studerende fremlægger tekster for gruppen, som derefter debatte-rer emnet.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve underforudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde 80 % af undervisningen
7 skriftlige opgaver á 2-3 normalsider skrevet på finsk.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5