HDVÅ04246U  ÅU DAV Andetsprogspædagogik (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Målet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Samundervises med Master Andetsprogspædagogik

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
(Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator.
60 min. forberedelse + 30 min. eksamination (inkl. votering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/underviser_i_dansk_som_andet_og_fremmedsprog_katv.pdf

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 409,5