HDVÅ04226U  ÅU DAV Sprogtilegnelse (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Andetsprogstilegnelse

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Målet med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
(Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål, der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator

Omfang: 60 min. forberedelse + 30 min. eksamination (inkl. votering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • I alt
  • 39