HDAB0003EU  DAN; Litteraturanalyse + fællesforelæsninger

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af: 

 • litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktion 
 • litteraturanalysens seks hoveddimensioner (udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik) 
 • litteraturens hovedgenrer og disses undergenrer 
 • tekstanalytisk metode og teori.


Færdigheder i: 

 • beskrivelse og analyse af litterære tekster 
 • formidling af egne analytiske iagttagelser 
 • tilegnelse af og refleksion over andres analytiske bidrag.


Kompetencer i: 

 • litterær tekstanalyse og hertil knyttet faglig refleksion.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse (80 % fremmøde, 2-3 bundne skriftlig opgaver på i alt 11-14 normalsider).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig hjemmeopgave.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5