ASTK18112U  Diplomati i forandring

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Diplomacy in transformation

Uddannelse

Bachelor kursus: 20 ECTS

Kandidatkursus: 15 ECTS

Kursusindhold

Danmark skal være en aktiv spiller på den internationale scene. Det slår den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fast med syvtømmersøm. International aktivisme er efterhånden blevet en fast bestanddel i dansk udenrigspolitisk filosofi. Dette på trods af, at Danmark i de fleste henseender er en småstat der gennem to årtier har gennemført meget omfattende besparelser i udenrigstjenesten. Der bliver talt om ”mere Danmark i verden”. Men er det store visioner, uden hold i virkeligheden? I alle tilfælde sætter udviklingstendenser i Danmarks indre og ydre rammebetingelser det danske diplomati og udenrigstjenesten under pres. I dette kursus vil vi forsøge at gå i dybden med den virkelighed danske diplomater oplever i det praktiske diplomati.

 

Det helt overordnede formål med kurset er at få et godt grundlag for at vurdere hvilken plads Danmark har i verden. Mere konkret handler det om at tilvejebringe en forståelse for, hvordan den danske udenrigstjeneste er organiseret, ledet og fungerer, herunder at forstå, hvilke forskellige former for diplomati, der er i spil. Kurset placerer sig i feltet ”international forvaltning”. På den ene side trækker det på småstatsteori, udenrigspolitisk analyse, og teori om diplomati, internationalt samarbejde og forhandling, der alle har rødder i International Politik disciplinen. På den anden side rettes fokus på teori om organisatorisk forandring, organisationskultur, ledelse og implementering, der alle associeres med offentlig forvaltning.

 

Kurset kan følges af alle, uanset hvilken specialisering man har valgt.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for den danske udenrigstjenestes funktioner, organisation og relationer
 • Definere forskellige former for diplomati, herunder økonomisk diplomati, klassisk diplomati og offentlighedsdiplomati
 • Sammenfatte den danske udenrigstjenestes historiske udvikling
 • Forholde sig kritisk til den politiske kommunikation i dansk udenrigspolitik
 • Identificere udenrigstjenestens styrker og udfordringer
 • Teoretisere småstatsdiplomatiet med Danmark som eksempel
 • Diskutere, hvordan hjemme- og udetjenesten ledes
 • Analysere styringsrelationer og incitamentsstrukturer i udenrigstjenesten

Litteratur

1.800 sider i alt

 

Alt uploades på kursushjemmeside, undtagen følgende, der indkøbes:

 

 • Martin Marcussen (2016), Diplomati. Et portræt af den moderne udenrigstjeneste, København: Hans Reitzels Forlag, 496 sider.
 • Martin Marcussen (2017), Diplomati fra bar bund. Hverdagens diplomati på de danske ambassader, København: DJØF-forlaget, 360 sider.

 

På pensumlisten er ca. 1.600 sider fastlagt på forhånd, de resterende sider tilføres løbende.

Der undervises over 14 uger. Der afvikles fire konfrontationstimer per uge opdelt på to undervisningssessioner. I alt 48 konfrontationstimer. Undervisningen tager form af forelæsninger, gæsteforelæsninger, holddiskussioner og studenteroplæg. Det forventes at alle kursusdeltagere skriver sig på mindst ét gruppeoplæg i løbet af kurset samt deltager aktivt i session 10.-17. Studenteroplægget består af en 30 minutters besvarelse af et spørgsmål, hvorefter der vil være fri diskussion.
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Der gives forskellige former for mundtlig feedback i løbet af kurset samt i forbindelse med den afsluttende eksamen. I løbet af kurset vil der i forlængelse af de studerendes mundtlige oplæg blive igangsat peerfeedback samt feedback fra underviseren. Der vil blive arrangeret en prøveeksamen og en spørgetime den sidste undervisningsgang. Efter den mundtlige eksamen vil karakteren blive forklaret.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56