ASTK15468U  SEMINAR: Det finansielle system – Funktion, krise og re-gulering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: The financial system - Functions, crisis and regulation

Kursusindhold

Seminaret beskæftiger sig med den finansielle sektors betydning for samfundet. Specifikt vil kurset give en indføring i det finansielle systems aktører og institutioner, herunder samspillet mellem myndigheder, centralbanker, og finansielle virksomheder. Kurset vil desuden indføre deltagerne i en række analysemetoder, der skal bidrage til at diagnosticere det finansielle system på flere niveauer. Endelig vil kurset indeholde en diskuterende/anvendt del, hvor forståelsen anvendes på konkrete cases, herunder finanskrisen 2008, Eurokrisen 2011, samt aktuelle emner inden for den danske finansverden, herunder betydningen af realkreditsystemet. Undervisningstilgangen tager så vidt muligt udgangspunkt i praktikerens synsvinkel under de enkelte emner.

Finansielle markeder og aktører indtager en stadigt større og vigtigere position i den moderne samfundsøkonomi. Samtidig har finansielle kriser vist sig potentielt at være langt større og mere grænseoverskridende end nogen kunne have forventet. I takt med denne udvikling er behovet for, og mængden af, finansiel regulering øget markant. I dag findes der finansiel regulering på det nationale, regionale, internationale og globale niveau, der definerer og påvirker banker, og andre finansielle institutioners rolle i samfundet. Tilgangen i kurset er institutionel og praktisk.

 

I forlængelse af denne udvikling har dette kursus primært to mål: For det første, at bibringe den studerende en vigtig konceptuel forståelse for hvordan moderne finansielle systemer fungerer, og hvordan forskellige typer aktører i det finansielle system interagerer, og tilsammen udgør det moderne finansielle marked. Dette indebærer en konceptuel forståelse for penge, kredit, og de aktører der indgår i det finansielle system. For det andet, vil den studerende, med denne forståelse i bagagen, blive i stand til at forstå og analysere finansielle institutioners ageren samt de regulatoriske tiltag der omgiver dem.

 

Igennem kurset vil fokus være på praktiske eksempler på moderne bankvirksomhed, og der tages så vidt muligt udgangspunkt i praktikerens synspunkt, når problemstillingerne og analyseværktøjerne introduceres. Der er således ikke tale om et modelbaseret kursus, og der gøres ikke brug af kvantitative metoder. De nødvendige konceptuelle værktøjer, vil blive introduceret ved hjælp af eksempler fra virkeligheden, hvor redskaberne vil komme i anvendelse på store og små finansielle kriser, regler, og finansielle virksomheders forretningsmodeller.

 

Målbeskrivelser

Efter kurset vil den studerende, populært sagt, være i stand til at læse Financial Times. Den studerende vil langt nemmere kunne indgå i opgaveløsningen i et økonomisk ministerium eller en styrelse, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med finansiel regulering eller pengepolitik. Herudover er kurset kompetencegivende til stillinger i den finansielle sektor, herunder banker, pensionskasser, eller lignende som fx PA-ansvarlig med særlig forståelse for den institutionelle kontekst. 

Undervisningsformen følger gennemgangsplanen. I begyndelsen hvor der introduceres nye begreber og værktøjer vil der være tavleundervisning / forelæsning. I den mere anvendte del af kurset, hvor vi bl.a. skal beskæftige os med finansielle kriser, vil der være mere vægt på deltagelse. Endelig er der en hel undervisningsgang dedikeret til en case, hvor de studerende inddrages mere.

 

Dette er først og fremmest et praktiker-kursus, der afspejler erfaringer fra fagprofessionelle i den finansielle verden, både i staten og markedet. Af samme årsag er der ikke en veletableret litteratur for alle emner, vi berører i kurset, og den primære faglige formidling vil i disse tilfælde bestå i selve undervisningen. Deltagelse i undervisningen er derfor essentiel.

 

Som støtte til undervisningen vil der blive udleveret oversigter over de begreber, der introduceres i de enkelte emner. Der gøres kun undtagelsesvist brug af PowerPoint i undervisningen, og der udleveres derfor som udgangspunkt heller ikke slides til understøttelse af undervisningen. Alt anvendt materiale udleveres naturligvis. 

Alle studerende modtager skriftlig feedback på besvarelsen, hvor underviseren påpeger eventuelle forståelsesfejl, fremhæver analytiske pointer, og eventuelt perspektivere besvarelsen hvis det er relevant.
Seminaret vil være en kombination af forelæsninger, mundtlige studenteroplæg og diskussion, samt evt. inddragelse af relevante gæsteforelæsere.

Der vil blive lagt stor vægt på at studerende selv arbejder aktivt med problemstillinger. I tillæg til de obligatoriske opgaver vil der derfor være én mindre frivillig skriftlig opgave, hvor formen vil afspejle den skriftlige kommunikationsform i den danske centraladministration. Dette skal styrke de studerendes forståelse af fagets indhold såvel som introducere til arbejdet i centraladministrationen i praksis.
Skriftlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamen i kurset består af en række mindre opgaver, der afleveres løbende.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Underviser giver en samlet bedømmelse "bestået/ikke bestået"

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28