ASOB16016U  Kritisk læsning og re-analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Kritisk læsning og re-analyse

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester på sociologi.

Kursusindhold

Faget består i læsning af betydningsfulde sociologiske værker og konkrete studier, samt såvel teoretisk som empirisk supplerende litteratur i forbindelse med disse tekster.

Målbeskrivelser

Viden

Gennem kurset tilegner den studerende sig dybtgående kendskab til et udsnit af betydningsfulde sociologiske værker og studier, samt den teoretiske og empiriske fagsociologiske diskussion af disse.

Herigennem opnår den studerende kendskab til den måde teori og begreber udvikles og anvendes i konkrete sociologiske studier af historisk og mere nutidig art, i dialog med metoder og empiriske genstandsfelter.

Den studerende skal kunne:

 • forstå og reflektere over den rolle teoretiske begreber spiller i sociologiske undersøgelser, herunder brugen af forskellige typer begreber på forskellige abstraktions og generaliseringsniveauer
   
 • forstå hvad der gør bestemte studier til en vigtig del af den sociologiske tradition
   
 • identificere og analysere den måde sociologiske værker, teorier og begreber tages op til fornyetdiskussion og kritik, revideres og sættes i relation til nye samfundsmæssige kontekster

 

Færdigheder

Den studerende opøver evner til selvstændigt at læse og re-analysere eksisterende teori- og begrebsdannelser.

Den studerende skal kunne

 • vurdere teori- og begrebsdannelsernes gennemslagskraft og relevans i forhold til den sociologiskediskussion af disse tekster, herunder i forhold til aktuelle studier og samfundsmæssige sammenhænge.
   
 • sammenligne og vurdere de forskellige værker og studiers karakter i forhold til den sociologiske teori- og forskningstradition samt kunne overføre denne viden til andre faglige sammenhænge.


Kompetencer

Faget giver kompetencer til konstruktivt og kritisk selvstændigt arbejde med og på teoretiske begreber, i dialog med konkrete sociologiske studier, problemstillinger og temaer.

Den studerende bliver dermed i stand til at

 • udvikle og forholde sig til egne begreber, analyser og undersøgelser enten selvstændigt eller i samarbejde med and

Endnu ikke fastlagt - vil blive opdateret

Vil blive opdateret
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA- studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 136
 • Forberedelse
 • 42
 • I alt
 • 206