ASOB16013U  Viden, organisation og politik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Knowledge, Organization and Politics

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semster på sociologi.

Kursusindhold

Dette kursus introducerer centrale sociologiske tilgange til analyser af den måde samfundet organiseres, reguleres og styres, med fokus på de roller som produktion og brug af forskellige typer viden spiller i og på tværs af organisatoriske og politiske felter. Til dette formål gennemgås analytiske begreber og empiriske studier fra tre grene af sociologien: organisationssociologi, videns-sociologi og politisk sociologi. Der lægges særligt vægt på de tematiske, analytiske og empiriske overlap mellem disse tre traditioner, med henblik på at belyse en række centrale begreber – såsom rationalitet, magt, styring, troværdighed, legitimitet, konsensus, konflikt og demokrati – af betydning for nutidige, vestlige samfund.

Kurset er bygget op langs tre akser, hvis indbyrdes sammenhænge betones undervejs. For det første introduceres til sociologiske perspektiver på studiet af politisk centrale former for samfundsmæssig organisering, på tværs af mikro-, meso- og makro-niveauer og med inddragelse af såvel formelle som uformelle organiseringsformer. Det gælder f.eks. statsligt bureaukrati, virksomheder, kommuner, internationale organisationer, sociale bevægelser, professioner, elitenetværk, tænketanke og græsrodsforeninger. For det andet introduceres en række kernebegreber og analytiske tilgange af betydning for det tematiske felt. Det gælder bl.a. neo-institutionel organisationsteori, neo-weberiansk professions-sociologi og Bourdieu-inspirerede analyser af politiske felter.

Endelig for det tredje introduceres til en række samtidsdiagnoser af nutidens vestlige samfund, hvor forholdet mellem viden, organisation og politik siges at være under forandring. Det gælder perspektiver på videns- og risikosamfund, globalisering, neoliberalisme, konkurrencestat og post-demokrati. Disse samtidsdiagnoser søges illustreret og diskuteret i dialog med empiriske studier af konkrete politiske og organisatoriske felter, såsom f.eks. miljøpolitik, økonomisk politik og arbejdsmarkedspolitik. Samlet set opnår den studerende hermed overblik over de vigtigste nutidige diskussioner omkring skift i den måde samfundet organiseres og styres, samt den rolle viden spiller i disse forandringer.

Målbeskrivelser

Vil blive opdateret

Endnu ikke afklaret

Forelæsning
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau.

Eksamen er integreret med kurset Nyere strategiske analysestrategier

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 110
 • Øvelser
 • 40
 • Eksamensforberedelse
 • 28
 • I alt
 • 206