ASOB16011U  Videregående kvantitative metoder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Advanced quantitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologi.

Kursusindhold

Faget præsenterer den studerende for regressionsanalyse og dens anvendelse i sociologisk forskning. Den studerende opnår viden om

·         Simpel og multipel lineær regression, 

·         funktionel form,

·         statistiske tests og deres anvendelse i regressionsanalyse,

·         antagelser bag regressionsanalyse og deres betydning for koefficienter og standardfejl,

·         modelkontrol af regressionsmodeller,

·         statistisk kontrol og forlæns modelsøgning samt deres anvendelse i sociologisk forskning og interaktionseffekter og deres anvendelse i sociologisk forskning.

 

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner. Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af regressionsanalyse og forlæns modelsøgning i sociologisk forskning. Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

Målbeskrivelser

Faget giver den studerende mulighed for praktisk beherskelse af regressionsanalyse i standard-software som fx Stata. Den studerende skal kunne

·         udføre simpel og multipel regressionsanalyse, herunder

·         fortolke regressionskoefficienter,

·         fortolke determinationskoefficienter,

·         anvende statistiske tests til at teste hypoteser, der er relevante for en given problemstilling,

·         anvende og fortolke statistisk kontrol og forlæns modelsøgning på sådan vis, at den er relevant for en given problemstilling,

·         anvende og fortolke interaktionseffekter på relevant vis i forhold til en given problemstilling og  udføre modelkontrol,

·         præsentere og formidle resultater baseret på regressionsanalyser i relation til en given problemstilling og kritisk vurdere sine empiriske resultater i relation til en given problemstilling på en måde, der signalerer forståelse af muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne 

tilegne sig videregående kvantitative metoder som fx faktoranalyse, multilevel-modeller eller kvasieksperimentelle metoder  omsætte sin viden og færdigheder i videregående kvantitative analyser i forsknings- og konsulentøjemed ved fx at kunne planlægge og gennemføre rapporter eller udredninger, der involverer regressionsanalyse.

 

 

Forelæsning.
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil løbende i semestret læse og kritisere hinandens opgaver.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Portefølje opgave integreret med kurset Sociokulturel differentiering
OBS! Eksamenssproget vil være ENGELSK

Studerende på sociologi skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne følge dette kursus

Meritstuderende på bachelor niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 84
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • I alt
 • 206