ASOB16002U  Almen Sociologi II

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Sociological Theory II

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester sociologi

Kursusindhold

Faget omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver.

Endvidere, at den studerende opnår indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

Målbeskrivelser

VIDEN.

Faget er grundlæggende i forhold til de øvrige fag på sociologiuddannelsen, og det omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse. Den studerende skal

 

- opnå kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver

opnå indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet)

- have kendskab til forskellige genrer og typer af sociologisk teori (systematisk teori vs. det essayistiske, ’grand theories’, ’middle-range theories’ osv.).

 

FÆRDIGHEDER.

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

•                    beskrive og sammenfatte sociologiens teoretiske hovedtraditioner og centrale teorier;

•                    sætte hovedtraditionerne ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv;

•                    sammenligne og trække tråde mellem de enkelte teoriretninger i relation til forskelle og ligheder mellem hovedtraditioner, skoler eller paradigmer;

•                    analysere styrker og svagheder hos de enkelte teorier og teoretikere;

•                    reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå forhold i den sociale virkelighed med afsæt i tematikker på tværs af teorierne (jf. genstandsfelterne ovenfor);

•                    demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant litteratur til brug ved opgavebesvarelsen.

 

KOMPETENCER.

Faget sigter på, at de studerende skal kunne

- gå til de dele af sociologien, de præsenteres for i det videre studieforløb, med en rimelig grad af overblik over sociologiens problemstillinger, teorier og begreber

- håndtere relevante dele af den sociale virkelighed ud fra de problemstillinger og perspektiver, der hører sociologien til

- forvalte den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Pensumplan oploades i Absalon

Forelæsninger
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Individuelt eller i gruppe.
Porteføjleeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA- studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 124
  • Forberedelse
  • 40
  • I alt
  • 206