ASOB16001U  Almen Sociologi I

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

General Sociological Theory

Uddannelse

Obligatorisk 1. semester kursus på sociologi.

Kursusindhold

Faget omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse. Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver. Endvidere, at den studerende opnår

indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

Målbeskrivelser

VIDEN.

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

- beskrive sociologiens teoretiske hovedtraditioner og

- redegører for disses problematikker og perspektiver.

- redegøre for sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

- skelne mellem forskellige genrer og typer af sociologisk teori (systematisk teori vs. det essayistiske, ’grand theories’, ’middle-range theories’ osv.).

 

FÆRDIGHEDER.

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

•                    beskrive og sammenfatte sociologiens teoretiske hovedtraditioner og centrale teorier;

•                    sætte hovedtraditionerne ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv;

•                    sammenligne og trække tråde mellem de enkelte teoriretninger i relation til forskelle og ligheder mellem hovedtraditioner, skoler eller paradigmer;

•                    analysere styrker og svagheder hos de enkelte teorier og teoretikere;

•                    reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå forhold i den sociale virkelighed med afsæt i tematikker på tværs af teorierne (jf. genstandsfelterne ovenfor);

•                    demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant litteratur til brug ved opgavebesvarelsen.

 

KOMPETENCER.

Den studerende skal kunne

-anvende ovenstående færdigheder i det videre studieforløb, med en rimelig grad af overblik over sociologiens problemstillinger, teorier og begreber

- håndtere relevante dele af den sociale virkelighed ud fra de problemstillinger og perspektiver, der hører sociologien til. - forvalte den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Pensum: 600-700 sider pr. semester.

 

Forelæsninger
SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Aktiv deltagelse på kurset
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 108
 • Øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206