ASOB16001U  Almen Sociologi I

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

General Sociological Theory

Uddannelse

Obligatorisk 1. semester kursus på sociologi.

Kursusindhold

Faget omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver.

Endvidere, at den studerende opnår indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

Målbeskrivelser

VIDEN:

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

- beskrive sociologiens teoretiske hovedtraditioner og

- redegører for disses problematikker og perspektiver.

- redegøre for sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).


FÆRDIGHEDER:

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

• beskrive og sammenfatte sociologiens teoretiske hovedtraditioner og centrale teorier;

• sætte hovedtraditionerne ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv;

• sammenligne og trække tråde mellem de enkelte teoriretninger i relation til forskelle og ligheder mellem hovedtraditioner, skoler eller paradigmer;

• analysere styrker og svagheder hos de enkelte teorier og teoretikere;

• reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå forhold i den sociale virkelighed med afsæt i tematikker på tværs af teorierne (jf. genstandsfelterne ovenfor);


KOMPETENCER:

Den studerende skal kunne

-anvende ovenstående færdigheder i det videre studieforløb, med en rimelig grad af overblik over sociologiens problemstillinger, teorier og begreber

- håndtere relevante dele af den sociale virkelighed ud fra de problemstillinger og perspektiver, der hører sociologien til. - forvalte den sociologiske arv både kritisk og kreativt.


EKSAMENSFORM:

Kurset bestås ved eksamensformen ”Aktiv deltagelse” (se studieordningen).  For Almen Sociologi I betyder det, at den enkelte studerende løbende skal indlevere besvarelse af arbejdsspørgsmål knyttet til de enkelte forelæsningsgange (minimumskrav er her 75% af det samlede antal spørgsmål). Arbejdsspørgsmålene afleveres i Absalon.

 

Pensum: 600-700 sider pr. semester.

Grundbog:  R. Collins (1994), Four Sociological Traditions, OUP,

Primærtekster (kompendium) og supplerende baggrundslitteratur:  Klassisk og Moderne samfundsteori 5.udg. 2013

http:/​/​www.academicbooks.dk/​pensumlister#university=77216&study=702&semester=37811

Forelæsninger
SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kurset bestås ved eksamensformen ”Aktiv deltagelse” (se studieordningen).
For Almen Sociologi I betyder det, at den enkelte studerende løbende skal indlevere besvarelse af arbejdsspørgsmål knyttet til de enkelte forelæsningsgange (minimumskrav er her 75% af det samlede antal spørgsmål). Arbejdsspørgsmål afleveres i Absalon.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 108
 • Øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206