ASOB05012U  Klassisk og nyere sociologisk teori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical and Modern Sociological Theory

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 5. semester på sociologi.

Kursusindhold

Faget omfatter en belysning af aktuelle sociologiske temaer på basis af en tværgående anvendelse af sociologiske begreber og teori. Faget udbygger den i faget Almen Sociologi tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinier i sociologien. Der læses således både klassiske, moderne og nyere teoridannelser med henblik på en diskussion af sociologiens relevans i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker. Det diskuteres yderligere i hvilken forstand, nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

Målbeskrivelser

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

· diskutere og analysere hovedtraditionerne i klassisk og nyere sociologisk teori stillet over for udvalgte temaer

· markere kontinuitet respektive brud i den sociologiske teoriudvikling

· formulere prægnante problemstillinger vedrørende udviklingen i sociologisk teori

· forholde sig indsigtsfuldt til koblingen mellem teori og empiri

Pensumliste og læseplan kan findes på Absalon samt i kompendiet.

Årgangsforelæsninger på 5. semester
Bachelorniveau

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​​/​​samf-it.ku.dk/​​stud/​​programmer/​​
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Mundtlig eksamen med synopsis (max. 3 sider). Der er mulighed for, at den studerende udover det fastlagte pensum kan inddrage yderligere litteratur som grundlag for eksaminationen.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2005 for at kunne tage denne eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 110
 • Eksamen
 • 109
 • I alt
 • 275