ASOA15048U  Hvorfor tiltrækkes unge af voldelig islamistisk ekstremisme? - et sociologisk perspektiv

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Why are young people attracted to violent Islamist extremism? - a sociological perspective

Uddannelse

BA/KA valgfag

Fagpakker:

Viden, organisation og politik/Knowledge, organisation and politics
Kultur, livsstil og hverdagsliv/Culture, lifestyle and everyday life

OBS!

Vær opmærksom på, at på BA/KA-valgfag er det ikke muligt at danne gruppe, hvis man ikke tager kurset til samme antal ECTS

Kursusindhold

Hvorfor bekender unge med en opvækst i Vesten sig til voldelig islamistisk ekstremisme (jihadisme), som fx Islamisk Stat? Dette spørgsmål har optaget mange forskere siden terrorangrebet i London i 2005. Nogen mener at det er betydningen af ideologi og religion der leder unge til at blive såkaldt radikaliseret. Andre peger på at fænomenet er langt mere rodet og komplekst, og at moderne jihadisme udover at være et politisk projekt og en religiøs fortolkning, der anvendes for at retfærdiggøre vold, er et socialt fænomen i sig selv, en identitet, en subkultur og et oprør mod eksisterende traditioner og normer m.m. (fx multikulturalisme, ligestilling mellem kønnene, nydelseskultur). Det synes endvidere ikke bare at være unge med muslimsk baggrund som tiltrækkes til disse miljøer, idet erfaringer viser at der er en del konvertitter i miljøerne, ligesom kvinder også synes at indtage en større og mere aktiv rolle. Æstetikken som formidles gennem jihad- og martyrvideoer, tiltrækning til våben, risiko og spænding, menes også at spille en rolle i hvad som tiltrækker unge til voldelig, islamistisk ekstremisme. Nogle mener at forklaringen skal findes i socio-økonomiske faktorer og marginalisering i samfundet, mens andre ligefrem peger på at fænomenet er en konsekvens af danskernes racisme mod nydanskere.

 

På kurset vil de studerende blive introduceret til forskellige teorier om hvorfor unge med en opvækst i Vesten bekender sig til voldelig, islamistisk ekstremisme, samt forskellige metoder som anvendes til at indsamle empiriske data om fænomenet (fx etnografisk og netnografisk arbejde, open source material). Med udgangspunkt i dette skal vi på kurset sammen diskuterer og reflektere over hvorfor unge tiltrækkes til islamistiske, ekstremistiske miljøer, hvordan dette spørgsmål kan undersøges og hvad sociologien i denne sammenhæng kan bidrage med. Undervisningsaktiviteterne består af mini-forelæsninger, åbne diskussioner, gruppediskussioner, filmvisning, workshop med peer-feedback og individuel feedback fra underviserne. 

 

I eksamensarbejdet skal de studerende i en skriftlig afløsningsopgave – individuelt eller i grupper - udarbejde en selvstændig problemformulering og besvare denne med inddragelse af relevant litteratur som er blevet præsenteret på kurset. Mod slutningen af kurset afholdes en workshop som kickstart af eksamensarbejdet, hvor de studerende i grupper giver hinanden feedback på et første udkast til problemformulering, valg af teorier m.m. De studerende vil på denne workshop også modtage individuel feedback fra underviserne.

    

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at træne de studerendes evner til at se på det fænomen, at unge opvokset i Vesten bekender sig til islamistisk ekstremisme. For at opnå dette mål, skal de studerende nærmere bestemt kunne mht.:

 

Viden:

- Redegøre for forskellige teorier om og metodiske tilgange til at forstå og undersøge voldelig islamistisk ekstremisne.

 

Færdigheder:

- Udvælge relevante litteratur mht. teorier og begreber i besvarelsen af en problemformulering, og kritisk kunne tage stilling til disse teorier og begreber i diskussion og vurdering.

 

Kompetencer:

- Selvstændigt kunne formulere en afgrænset og præcis problemformulering knyttet til emnet, og besvare denne i klart sprog i en selvstændigt udarbejdet skriftlig aløsningsopgave. 

Kompendium:
600-700 sider (7,5 ECTS)
800 sider (10 ECTS)

Pensumliste og læseplan udleveres første undervisningsgang.

BA i sociologi eller tilsvarende.
- Mini-forelæsninger (de studerende forventes at have læst den angivne litteratur til hver kursusgang).
- Åbne diskussioner.
- Gruppediskussioner.
- Filmvisning.
- Workshop med peer-feedback.
- Individuel feedback på udkast til afløsningsopgave.
VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 130
Øvelser: 104
Eksamensforberedelse: 13
I alt: 275
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mod slutningen af kurset afholdes en workshop som kickstart af eksamensarbejdet, hvor de studerende i grupper på ca. 4 personer skal give hinanden feedback på et første udkast til problemformulering, valg af teori m.m. Alle i gruppen skal have læst hinandens udkast inden workshoppen, og forberedt en grundig kritik. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne ekamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2005  for at kunne tage denne ekamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 102
 • Undervisningsforberedelse
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 66
 • I alt
 • 206