APSB11008U  Pædagogisk psykologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Educational Psychology

Kursusindhold

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer.

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende pædagogisk psykologisk teori og metode og analysere disse i forhold til en konkret interventionsproblematik inden for en bestemt praksissammenhæng. Den studerende kan forholde sig analytisk til pædagogisk psykologisk teori, metode og empiri:

 • Identificere centrale emner ved pædagogisk psykologiske problemstillinger.
 • Redegøre for og udvælge pædagogisk psykologiske teorier, begreber og interventionsmetoder i forhold til den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave og den givne problematik, herunder redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet.
For bachelorstuderende:
Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer skal være bestået forud for pædagogisk psykologi:
o Videnskabsteori og psykologiens historie.
o Statistik 1 og Statistik 2.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), seminarhold (teori, metode, praksisformer).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Via cases introduceres den studerende til forskellige interventions- og praksisformer.
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Bunden skriftlig ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE I EKSAMEN:

• Tre øvelsesrapporter af tre sider hver

• Tre responspapirer af én side hver.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider

PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i form af aflevering af tre øvelsesrapporter af tre sider hver og tre responspapirer af én side hver.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminarhold
 • 28
 • I alt
 • 56