APSB05148U  Valgfag - Sundhedspsykologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elective course - Health Psychology

Kursusindhold

Sundhedspsykologi er den gren af psykologien, der beskæftiger sig med psykologiske faktorers betydning for sundhed og somatisk sygdom. På faget gives et bredt indblik i, hvordan interaktionen mellem somatiske, fysiologiske, psykiske, kontekstuelle og kulturelle faktorer har betydning for manifestationen af symptomer, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse. Der gives på kurset en introduktion til sundhedspsykologiske begreber, teorier, videnskabelige metoder og interventioner. Eksempler herpå kan være HPV-vaccinen og psykologi, funktionelle lidelser, eller hvordan man kan forebygge mentale sundhedsproblemer hos ældre i takt med at de oplever et nedsat fysisk funktionsniveau.

Sundhedspsykologien er et fagområde i hastig vækst, og et felt hvor der forventeligt vil blive oprettet flere psykologfaglige arbejdspladser indenfor de nærmeste år. For at gøre kurset så praksisnært som muligt vil der på enkelte moduler blive inviteret gæsteforelæsere fra sundhedspsykologisk praksis.

 

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppens betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview

Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Sundhedspsykologi består af en fri skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Opgaven kan afleveres i grupper på op til 3 deltagere.
OMFANG: én studerende 10 sider, to studerende 15 sider, tre studerende 18 sider.
Krav til indstilling til eksamen

 

  • De studerende skal deltage på holdet via almindelig aktiv deltagelse i diskussioner i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamen afleveres i Digital Eksamen senest 9. januar 2018, kl. 12.00

Reeksamen

se eksamensplanen på KUnet

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30