AANB11055U  Antropologisk Metode

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Anthropological Methods

Kursusindhold

Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk.

Kurset består af fire moduler, som ligger i forlængelse af hinanden.

Modul 1 introducerer kurset og placerer de antropologiske metoder i en videnskabsteoretisk sammenhæng.

Modul 2  består foruden forelæsninger af en række workshops, hvor de studerende arbejder indgående med forskellige kvalitative og kvantitative dimensioner af etnografisk metode

Modul 3  er dedikeret til feltøvelser og dataindsamling (dvs. ingen undervisning, men dog vejledning af grupper)

Modul 4  introducerer til positionering og etik, dataanalyse og formidling.

 

I kurset indgår introduktion til gruppearbejde og et litteratursøgningskursus. Indstilling til eksamen er betinget af, at den studerende undervejs i forløbet har deltaget i og afleveret de t skriftlige udkomme af obligatoriske metodeøvelser.

Målbeskrivelser

Viden

Efter endt kursus kan den studerende

 • Reflektere kritisk over sammenhængen mellem de valgte metoder og de opnåede indsigter - herunder over forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder

 • Kunne vurdere et projekts etiske aspekter

 • Have viden om antropologiske metoder

 

Færdigheder

Efter endt kursus kan den studerende

 • Kunne anvende forskellige antropologiske metoder

 • Afgrænse en antropologisk problemstilling i samarbejde med de øvrige gruppemedllemmer

 • Kunne udforme en relevant og operationaliserbar problemformulering

 • Generere data i forbindelse med en feltøvelser på grundlag af en defineret problemstilling

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan den studerende

 • Analysere det indsamlede materiale i lyset af relevant antropologisk teori

 • Formidle projektets metode og analyse ved at omsætte det til et klart og velformuleret referat

 • Mundtligt kunne formidle det indsamlede materiale og dets analytiske perspektiver

Grundbøger:

 1. H. Russell Bernard (2011) Research Methods in Anthropology. Maryland: AltaMira Press.

 2. Lars Ørum Andersen & Karsten Ull Jakobsen (2012) Introduktion til statistic med SPSS. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kirsten Hastrup (red.) (2003) Ind i verden. København: Hans Reitzels Forlag.

Øvrig læsning:

Webtekster i Absalon.

Kurset er baseret på et obligatorisk gruppearbejde, der centrerer sig om en selvvalgt problematik, der omsættes til et konkret project med gennemførelse af tre ugers datagenererende feltøvelser i tredje modul.

Undervisningen har en fire-ledet struktur, der veksler mellem forelæsninger, øvelser, masterclass-vejledning samt gruppevejledning.

Årgangen, der samlet set mødes til forelæsningerne, inddeles i tre hold med hver sin holdunderviser og øvelseslærer. Derudover ydes der specifik vejledning på gruppeniveau under hele forløbet.

Kurset har fokus på metodiske problemstillinger i relation til antropologisk projektdesign, hvorfor tekstlæsning- og gennemgang fylder væsentligt mindre end på bacheloruddannelsens 1. år.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der ydes vejledning og feedback i alle gruppeprojektarbejdets faser, ligesom de indledende metodeøvelser gøres til genstand for peer-to-peer feedback og respons fra øvelsesundervisere fra uge til uge.

 

Efter eksamen tilbydes en kort mundtlig respons til grupperne, hvor styrker og svagheder ved projektrapporterne præsenteres som begrundelse for den afgivne karakter.

Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave. Individuel eller i grupper.
Længde: Min. 40.500 og max 49.500 anslag. Plus min. 9.000 og max 11.000 anslag pr. ekstra gruppemedlem.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i kursus og feltøvelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt 1. reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se måbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Seminar
 • 66
 • Øvelseshold
 • 36
 • Vejledning
 • 15
 • Feltarbejde
 • 220
 • Forberedelse
 • 330
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 825