AØKB08027U  Bachelorprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

BA-project

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - på 3. år

The Danish BSc programme in Economics - at the 3rd year

Kursusindhold

Bachelorprojektet er en større selvstændig, afsluttende opgave på bacheloruddannelsen i økonomi.

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende skal identificere og afklare en problemstilling under anvendelse af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelorstudiet i økonomi.

Regler og formkrav skal overholdes, og der lægges vægt på, at bachelorprojektet udformes klart og sprogligt korrekt.

Målbeskrivelser

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne. 

Den studerende skal således kunne:

 • Formulere, afgrænse og operationalisere et i bred forstand økonomisk problem.
 • Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk-teoretisk og økonometriske tilgange (på bachelorstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale.
 • Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder.
 • Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring.

Emne og litteratur for bachelorprojektet er selvvalgt, men skal godkendes efter de regler, der er fastsat af studienævnet.

Ingen undervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar med opsyn.
Til bachelorprojektet er knyttet en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved denne mundtlige eksamen demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af projektet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for problemstillingen og dennes afklaring.
Krav til indstilling til eksamen

Grundfagsforudsætningerne afhænger af det valgte emne, men det anbefales at skrive BA-opgaven som en afsluttende studieaktivitet på BA-delen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår 2017: 

Aflevering af opgaven i DE: 23. november 2017 senest kl 12.00 

Forsvar: 29. november til og med 8. december 2017.

Eksakt dato for forsvaret udmeldes af Eksamens kontoret.

Mere infomation kan ses i KUnet under bachelorprojekt

Reeksamen

Efterår 2017:

Aflevere en ny BA-kontrakt: 19. december senest kl. 14.

Uploade BA-projektet i Digital Eksamen: 31. januar 2017 senest kl. 12.

Forsvar: Uge 6-8, 2018

Eksakt dato for forsvar udmeldes af eksamenskontoret.

Mere infomation kan ses i KUnet under bachelorprojekt

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 40