AØKA08075U  Skatteret (F)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Tax Law (F)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Faget er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Kursusindhold

Fagets emnerækker bestod af en spændvidde fra den formelle skatteret med overblik over skattemyndigheder, formelle regler og sagsbehandlingsreglerne og til den materielle skatteret via personskatten, erhvervsbeskatningen og selskabs- og koncernbeskatningen. 

Endvidere berøres emner som generationsskifte og omstrukturering og rekonstruktion. Under de materielle regler blev den subjektive skattepligt (fysiske personer og selskabers fulde og begrænsede skattepligt) som den objektive skatteret (opgørelse af skattepligtig indkomst) tilegnet.   

Fagets konkrete emnerækker består af en spændvidde som følger:

 • den formelle skatteret med overblik over skattemyndigheder, formelle regler og sagsbehandlingsreglerne i skatteforvaltningsloven

 • den materielle skatteret via personskatten, lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende - og virksomhedsbeskatningen

 • den materielle skatteret for selskaber- og koncerner, selskabsbeskatningen, sambeskatning, tilskudsforhold mv.

 • den subjektive skattepligt for fysiske personer og selskabers fulde og begrænsede skattepligt.

 • skatteberegningsreglerne

 • indkomstopgørelsen i øvrigt, de objektive regler, herunder driftsudgifter, afskrivninger mv.

 • kapitalindtægter, afhændelsesavancer og udbytter (aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstbeskatningsloven)

 • fast ejendomsbeskatning.

 • familiebeskatning, gaver mv.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende have opnået

Viden:

 • om og indføring i de skatteretlige retskilder, disses indbyrdes sammenhæng og retskildernes fortolkning.

 

Færdigheder:

 • en akademisk/praktisk orienteret tilgang til faget skatteret, hvor den studerende har mulighed for at få et indblik i de skattejuridiske retskilder, herunder med særlig vægt på tilegnelse af juridisk metode, og de værktøjer som det kræves til arbejde med skatteret i praksis.

   

Kompetencer:

 • til at anvende skatteret og retskilder som "værktøj" i efterfølgende virke.  
 • til at anvende skatteretlige kilder som led i analysearbejde inden der foretages økonomiske dispositioner, så som investeringer, selskabsstiftelser, omdannelser, formuepleje mv.

  

Den studerende har ved afsluttet kursusforløb opnået viden/færdigheder/ kompetencer bredt inden for den skatteretlige videnskab – således at dette kan anvendes i praksis eller i skatteretlige/økonomiske analyser.

Skattelovsamling 2016(Karnovs Forlag lovsamling for studerende anbefales eller DJØF Forlags skattelovsamling)

DJØF --> Lærebog om indkomstskat 16. udg. 2015 af Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen og Aage Michelsen


Hele bogen "Lærebog om Indkomstskat" pensum, dog med følgende undtagelser: 

 • "Beskatning ved død samt boafgift".

 • "Insolvensbeskatning".

 • "Pensionsbeskatning".

 • "Strafferetlige sanktioner".

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Der vil løbende ske en indføring i juridisk metode, således at faget tilpasses deltagernes forudsætninger.
Undervisningen foregår i klasserum med sædvanlig kombination af forelæsning og studerendes gruppearbejde.
Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).

Tid og sted:
Skema, lokaler mm er tilgængeligt senest 7. november 2017
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
på universitetets computere.

Eksamensopgaverne vil være opbygget omkring cases, dvs. skriftlige argumentationsopgaver med angivelse af en eller flere økonomiske situationer, hvor der kan afledes en række skatteretlige problemstillinger.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Skattelove, vejledninger, lærebog mv. må medbringes til den skriftlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
hvis udtrækkes af Studielederen
Eksamensperiode

Eksamensdato oplyses senest 7. november 2017

Den skriftlige eksamen foregår i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej

Eksakt tidspunkt bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  bachelorstuderende og kandidatstuderende.

Reeksamen

Reeksamensdato oplyses senest 7. november 2017

Eksakt tidspunkt bliver oplyst i Selvbetjeningen på KUnet.

Den skriftlige reeksamen foregår i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  bachelorstuderende og kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Desuden skal den studerende vise færdigheder og evne til analytisk at finde og tilskære de juridiske problemstillinger og løse dem med fyndighed, begrundelse og lovhenvisning, herunder argumentation for gældende skatteret i det pågældende konkrete forhold.  Samt på samme tid evne at vise sin eventuelle tvivl ved retlige problemstillinger, hvor fortolkningsspørgsmål kan medføre argumentation såvel pro et contra.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206