CSU2017113  Kriminalprævention - evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Crime prevention - evidence-based prevention of risk-taking behavior

Kursusindhold

Klik her for at gå til kursusside

Kriminalitet forebygges bedst ved at påvirke de faktorer, der fører til, at kriminalitet opstår. De samme faktorer skaber også andre former for risikoadfærd, og derfor kvalificeres den kriminalpræventive indsats ved at se på kriminalitet, men også for eksempel: Overforbrug af alkohol, brug af narkotika, radikalisering og mobning. Med dette fokus på de bagvedliggende faktorer, deres karakter og omfang og ikke mindst den nyeste viden om effektive forebyggelsesindsatser, giver kurset et evidensbaseret grundlag for det kriminalpræventive arbejde.
 

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Have den nyeste viden om effektiv forebyggelse af kriminalitet og andre former for risikoadfærd, og hermed bl.a. kunne selektere imellem og kritisk vurdere evalueringer og rapporter, der kommer på det forebyggende område.
 • I højere grad kunne udforme og rådgive omkring en effektiv præventiv indsats.
 • Kunne vurdere de mulige positive og negative virkninger af en konkret forebyggende indsats og navigere herefter.
 • Vide, hvordan man gennemfører en grundlæggende måling af, om en forebyggende indsats virker efter hensigten.
 • Kunne vurdere, hvornår der er brug for forebyggelse, og hvornår det er bedre at lade være.

   

Kursets indhold

Succesfuld forebyggelse kræver indsigt i fire forhold, som vil være omdrejningspunkter for kurset:

 • Viden om problemernes omfang. Det kan lyde banalt, men megen forebyggelse er sat i værk på mangelfuld eller forkert baggrund.  På kurset vil vi fokusere på, hvordan man skaffer sig solid viden om kriminalitetsproblemer: Hvilke typer viden, hvor kan den findes, og hvordan vurderer man kvaliteten?
 • Viden om risikofaktorer: Hvad enten disse er at finde hos den enkelte, i gruppen, i samfundet eller i den konkrete situation. Hvilke faktorer er særlig væsentlige at tage højde for, og hvor meget determinerer de?
 • Viden om forebyggende tiltag: Her drejer det sig om videnskabelig evidens, hvor der i princippet er fire muligheder: Et tiltag kan have den tiltænkte forebyggende effekt; det kan være virkningsløst; det kan virke modsat af det tiltænkte og endelig kan tiltaget savne videnskabelig evidens, fordi det ikke er undersøgt – eller ikke er undersøgt godt nok. På kurset vil vi se konkrete eksempler på disse forskellige muligheder og diskutere, hvilke krav, det er rimeligt at stille, hvis en indsats skal kunne kaldes evidensbaseret.
 • Viden om effektmåling: Det er ikke altid, man kan finde egnede tiltag, som allerede er grundigt undersøgt, og undertiden kan det være nødvendigt at finde på noget nyt. Men hvordan ved man så, om det virker efter hensigten? Her vil vi se på, hvordan man i praksis kan følge op på egne tiltag, så effekten kan vurderes.

 

Kursusform

Kurset bygger på en blanding af forelæsninger, gruppediskussioner, øvelser og oplæg fra gæsteforelæsere.
 

Deltagere

Kurset er for personer, som påvirker og arbejder med forebyggelse af kriminalitet og/eller anden form for risikoadfærd til daglig. Det kan for eksempel være SSP-medarbejdere, retspolitikere, politifolk, jurister, sundhedspersonale, retsjournalister og andre med erfaring på området, som ønsker at styrke og målrette deres arbejde yderligere. Kurset foregår på dansk.
 

Datoer

5 dage, 21. – 25. august 2017, kl. 9:00 – 16:30 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.


Kursusledere

Flemming Balvig, professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Lars Holmberg, lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 

Andre undervisere

Allan Aarslev, politikommissær, Østjyllands politi
Bo Grönlund, lektor emeritus, Kunstakademiets Arkitektskole
Linda Kjær Minke, lektor, SDU
Peter Ege, forhenværende socialoverlæge i Københavns kommune

Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmaterialer og fuld forplejning under kurset.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Have den nyeste viden om effektiv forebyggelse af kriminalitet og andre former for risikoadfærd, og hermed bl.a. kunne selektere imellem og kritisk vurdere evalueringer og rapporter, der kommer på det forebyggende område.
 • I højere grad kunne udforme og rådgive omkring en effektiv præventiv indsats.
 • Kunne vurdere de mulige positive og negative virkninger af en konkret forebyggende indsats og navigere herefter.
 • Vide, hvordan man gennemfører en grundlæggende måling af, om en forebyggende indsats virker efter hensigten.
 • Kunne vurdere, hvornår der er brug for forebyggelse, og hvornår det er bedre at lade være.
Kurset bygger på en blanding af forelæsninger, gruppediskussioner, øvelser og oplæg fra gæsteforelæsere.
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40