CSU2017109  Den Danske Model - under udvikling eller afvikling?

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The Danish Model - under development or winding-up?

Kursusindhold

Link til kursuswebside

Den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er under et stigende pres. Lavalsagen, striden om Restaurant Vejlegården, Ryanair samt nye ansættelsesformer via eksempelvis digitale platforme som Upwork.com er blot nogle af de seneste års eksempler. Men er modellen for alvor truet?

Vil vi bevæge os væk fra overenskomster og aftaler og i retning af mere lovgivning? Vil reguleringen dermed blive mindre fleksibel og effektiv, men til gengæld dække en større del af arbejdsmarkedet? Eller vil aftalemodellen som hidtil formå at tilpasse sig de nye udfordringer?

På dette kursus dykker vi ned i modellens kerneelementer med udgangspunkt i en række konkrete og aktuelle cases. Vi analyserer, hvordan modellen håndterer sektorforskelle (offentlig vs. privat), andre overenskomsttyper (virksomhedsoverenskomster; gule overenskomster) samt presset fra national regulering (lovgivning), international regulering (EU), multinationale virksomheder, udenlandsk arbejdskraft og nye ansættelsesformer via eksempelvis digitale platforme. Kurset veksler mellem case-baserede oplæg over aktuel forskning fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), indspark fra særligt inviterede praktikere samt øvelser, der inddrager kursusdeltagerne og de erfaringer, de har fra deres arbejde. Herudover vil netværksskabende aktiviteter blive prioriteret højt.


Dit udbytte

Kurset vil skærpe din indsigt i den danske models vigtigste bestanddele og styrke din viden om, hvordan udviklingen på arbejdsmarkedet aktuelt påvirker modellen. Du vil på kurset:

 • Styrke din faglige viden: Opnå en dybere forståelse af kerneelementerne i den danske model og kende de væsentligste aktuelle udfordringer for modellen.
 • Udvikle dine arbejdsmetoder: Tilegne dig teorier og begreber, der kan skærpe dine kompetencer til at udpege og analysere nye udfordringer på det danske arbejdsmarked.
 • Udvikle dit netværk: Via gruppearbejde og øvelser med kursister fra andre områder udvider du dit netværk og udvikler et nyt tværgående samarbejde.

 

Kursusindhold

Kurset forløber over fem dage, som vil fokusere på hvert sit tema. Til hvert tema hører en særligt udvalgt case (angivet i parentes), som har været dagsordensættende på området.

Dag 1: Den danske models arkitektur – definition af modellen og et kritisk teoretisk blik på modellens kerneelementer (Septemberforliget; Aasted; Vejlegården)

Dag 2: Forhandlinger i den offentlige sektor (OK 13; Det offentlige aftalesystems udvikling)

Dag 3: Andre OK-typer og nye ansættelsesformer (CSC-konflikten; Upwork; Løse ansættelser)

Dag 4: EU-regulering og arbejdskraftmigration (Lavaldommen; Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft)

Dag 5: Multinationale virksomheder og den danske models fremtid (Udenlandsk ejet virksomhed; Ryanair, Udviklingsscenarier for den danske model).

Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser, og der forventes aktiv deltagelse fra kursisterne undervejs. Inden kursusstart modtager deltagerne et kompendium med 9 korte casebeskrivelser på ca. tre sider samt en række tilhørende teoretisk orienterede tekster til baggrundslæsning.

Deltagere

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, som har praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet eller har beskæftiget sig med den danske model på anden vis – eksempelvis ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier, styrelser samt HR-ansvarlige, kommunikations- og formidlingsansvarlige.

Datoer

5 dage, 21.-25. august 2017, kl. 9.00-16.30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kursusledere

Anna Ilsøe, lektor, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Steen E. Navrbjerg, lektor, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Andre undervisere

 • Søren Kaj Andersen, centerleder & lektor, FAOS
 • Mikkel Mailand, forskningsleder & lektor, FAOS
 • Jesper Due, professor emeritus, FAOS
 • Jørgen Steen Madsen, professor emeritus, FAOS Trine P. Larsen, lektor, FAOS
 • Jens Arnholtz, adjunkt, FAOS
 • Christian Lyhne Ibsen, adjunkt, FAOS
 • Nana Wesley Hansen, adjunkt, FAOS
 • Jonas Felbo-Kolding, ph.d.-stipendiat, FAOS


Herudover sætter gæsteoplæg af andre forskere og praktikere cases i perspektiv undervejs.

Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

Kurset vil skærpe din indsigt i den danske models vigtigste bestanddele og styrke din viden om, hvordan udviklingen på arbejdsmarkedet aktuelt påvirker modellen. Du vil på kurset:

 • Styrke din faglige viden: Opnå en dybere forståelse af kerneelementerne i den danske model og kende de væsentligste aktuelle udfordringer for modellen.
 • Udvikle dine arbejdsmetoder: Tilegne dig teorier og begreber, der kan skærpe dine kompetencer til at udpege og analysere nye udfordringer på det danske arbejdsmarked.
 • Udvikle dit netværk: Via gruppearbejde og øvelser med kursister fra andre områder udvider du dit netværk og udvikler et nyt tværgående samarbejde.
Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser, og der forventes aktiv deltagelse fra kursisterne undervejs. Inden kursusstart modtager deltagerne et kompendium med 9 korte casebeskrivelser på ca. tre sider samt en række tilhørende teoretisk orienterede tekster til baggrundslæsning
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Ingen
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40