AØKA08036U  Årsregnskab og regnskabsanalyse

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Financial Accounting and Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Kurset indeholder 3 moduler

Første modul beskæftiger sig med regnskabsproducent rollen. Den studerende sættes i stand til at udarbejde et årsregnskab på basis af gængse transaktioner i en mindre virksomhed. Registreringerne af disse transaktioner danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil ligeledes omhandle beregning af pengestrømsopgørelsen for virksomheden.

Andet modul beskæftiger sig med, hvorledes regnskabsinformation bliver til. Behov (udbud og efterspørgsel) diskuteres og regulering af årsregnskabet både nationalt og internationalt vil blive inddraget. Internationalt har reguleringen af regnskabsinformation fulgt forskellige strategier og teorier. Disse teorier vil blive gennemgået og deres konsekvens for informationsindholdet af årsregnskabet vil blive diskuteret. Herefter vil modulet indeholde en kritisk gennemgang af definition, indregning og måling samt klassifikation af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger på basis af eksisterende regulering, med hovedfokus på danske forhold.

Fagets tredje og sidste modul indeholder de værktøjer og metoder som anvendes til analyse af et årsregnskab. Dette med hovedfokus på den historiske performance evaluering.  Den studerende sættes her i brugerens rolle og vil blive konfronteret med eksisterende virksomheders årsrapporter. Disse årsrapporter skal analyseres på basis af værktøjerne som kan anvendes til vurdering af virksomheder inden f. eks. et ansættelsesforhold begyndes eller en investering i virksomheden foretages.

Målbeskrivelser

Det overordnede formål med undervisningen er, at de studerende efter gennemførelsen af kurset skal have en professionel viden om årsrapporters informationsindhold. Dette til brug i analysemæssig sammenhæng hvad enten den studerende bliver ansat i den offentlige sektor, bliver analytiker i f.eks. banker eller ønsker ansættelse i en anden privat virksomhed. Modul 2 og 3 træner dels forståelse og kritiske stillingtagen til regnskabsinformation samt dels den regnskabsanalytiske kompetence.

 • Jens Oluf Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, 2. oplag
 • Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udgave
 • Udleveret note.

 

Supplerende litteratur:

EY: Indsigt i årsregnskabsloven 1. udgave 2014/15

Gennemførelse af 1. år af bacheloruddannelsen i økonomi eller tilsvarende.
Forelæsninger vekslende med opgaver. Der gennemgås opgaver/cases løbende.
Lektionsplan:
Undervisningen er forelæsninger á 3 timer hver uge i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (og vent tålmodigt for svar)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3”
-Tryk: “Se skema”
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen er en 24 timer skriftlig hjemmeopgave. Opgaven må max være på 8 sider inkl. bilagstabeller hvis disse er nødvendige
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20% ekstern censur
Eksamensperiode

Fra d 14. januar 2017 kl 10.00 til 15. januar 2017 kl 10 

Optagne studerende kan læse mere om eksamen på
https://intranet.ku.dk/polit_ka/eksamen/Sider/default.aspx

Reeksamen

Fra d 11. februar 2017 kl 10.00 til 12. februar 2017 kl 10 

Ved få tilmeldte kan eksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af datoen, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 140
 • I alt
 • 206